Kategorie vzorů

Mimosoudní dohoda rodičů o styku s dítětem

Ať se nám to líbí nebo ne, žijeme v době, kdy zdaleka ne každé manželství má dlouhého trvání. Úhrnná rozvodovost manželství v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 50% a je nutné vzít v potaz, že ne každé manželství, které zůstává po formální stránce nerozvedené, se dá označit za manželství, které naplňuje i jeho materiální znaky. U faktických soužití rodičů, kteří neuzavřeli manželství, tomu mnohdy není jinak.

Přestože po právní stránce existuje mnoho vzájemných práv a povinností ze strany dětí i rodičů, budeme se v tomto článku věnovat zejména právu rodiče na styk s dítětem. Právo rodiče na styk s dítětem je základním a nejvýznamnějším z rodičovských práv, které je obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Jak je to ale s jeho výkonem pokud má být manželství rozvedeno nebo dojde k rozpadu vztahu dvou doposud spolužíjících rodičů?

Po právní stránce existují v zásadě dvě možnosti jak nastalou situaci řešit. V prvním případě se jedná o tzv. dohodu rodičů o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Tato dohoda může být součástí rozvodového řízení, resp. návrh na její schválení soudem může být podán současně s návrhem na nesporný rozvod ve smyslu ust. § 757 OZ. Návrh na schválení dohody rodičů o poměrech nezletilého dítě (dále jen „návrh“) však může být podán i zcela samostatně. Nejdůležitějším rozdílem při podávání těchto dvou návrhů je příslušnost soudu v dané věci. Jestliže je podáván samostatně, je příslušným soudem okresní nebo obvodní soud trvalého bydliště nezletilého dítěte. V opačném případě je příslušným soudem okresní nebo obvodní soud posledního společného bydliště manželů.

„Mimosoudnost“ této dohody spočívá v tom, že obsah dohody si primárně stanovují rodiče nezletilého dítěte sami mezi sebou. Při nesporných rozvodech nebývá zpravidla důvod, aby soud návrh dohody neschválil. Je třeba zmínit i to, že pokud se rodiče, kteří uzavřeli manželství, hodlají rozvést, existuje zákonná povinnost, aby návrh dohody byl soudem schválen ještě před samotným rozsudkem, kterým se manželství rozvádí (§ 757 odst. 2 písm. c) OZ). Zákonný základ, na základě kterého je uzavření výše zmíněné dohody možné, nalezneme v ust. § 891 OZ.

§ 891

[Úprava styku rodiče s dítětem, jeho omezení či zákaz]

(1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.

(2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.

V případě, že se rodiče chtějí řízení před soudem vyhnout, nevylučuje zákon ani možnost uzavřít dohodu mimosoudní. Esenciální však je skutečnost, že rodiče, kteří mimosoudní dohodu uzavírají, neuzavřeli manželství nebo nehodlají manželství rozvést a rovněž jsou schopni se na úpravě poměrů dítěte dohodnout. Tento postup je tedy vhodný v případech, kdy rodiče doposud pouze žili ve společné domácnosti či obdobným způsobem, nebo přestože nehodlají nadále manželství po materiální stránce udržovat, nehodlají jej z různých důvodů ani ukončit rozvodem.

Ať se rodiče rozhodnou pro kterýkoli z výše zmíněných postupů, neměli by zapomenout, že dohoda, kterou uzavírají, by měla podmínky a rozsah styku rodičů s dítětem upravovat poměrně důkladně a zahrnovat i úpravu výživného.

Závěrem stojí rozhodně za zmínku skutečnost, že řízení, ve kterém se schvaluje návrh, je osvobozeno od soudního poplatku.

Vzor návrhu na schválení dohody o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu naleznete níže. Jedná se však o zjednodušenou verzi, která má pouze poskytnout povědomí o tom, na co by se při jejím formování rozhodně nemělo zapomenout.

V Praze dne 21. 10. 2015

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29B

100 83, Praha 10

 

Matka: Alena Rozvodníková, nar. 21. 6. 1978, trvale bytem Tolstého 5, Praha 10, 100 83,

Otec: Aleš Rozvodník, nar. 10. 9. 1977, trvale bytem Tolstého 5, Praha 10, 100 83,

Nezletilé dítě: Jonáš Rozvodník, nar. 10. 9. 2003, trvale bytem Tolstého 5, Praha 10, 100 83,

 Přílohy:

  1. Oddací list matky a otce

  2. Rodný list nezletilého

Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti pro dobu před a po rozvodu manželství dle ust. § 891 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

  Jednou osobně na podatelně

I.

Manželství matky a otce bylo uzavřeno dne 25. 6. 2001 před Městským úřadem v Kladně. Toto manželství doposud trvá. V roce 2003 se manželům narodil doposud nezletilý Jonáš Rozvodník.

II.

Společně s tímto návrhem byl podán návrh na nesporný rozvod manželů ve smyslu ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

III.

Matka a otec se dohodli na následující úpravě poměrů nezletilého Jonáše Rozvodníka. Nezletilý Jonáš Rozvodník je svěřen do péče matky, kdy otec má právo stýkat se s ním vždy jeden den v týdnu dle časových možností otce, matky a nezletilého. Nedojdou-li k dohodě, bude takovým dnem pátek. Jednou za tři týdny stráví nezletilý víkend s otcem. Vánoční svátky bude nezletilý střídavě trávit s otcem a matkou. První stráví dle své vlastní volby. Stejně tak tomu bude s narozeninami nezletilého. Jiné dny, které jsou prohlášeny za státní svátky, stráví nezletilý s rodičem vždy dle své vlastní volby. Oba rodiče mají právo trávit s nezletilým dovolenou po dobu 14 dnů. O této skutečnosti uvědomí druhého rodiče minimálně 2 týdny předem.

IV.

Otec je povinen přispívat na výživné nezletilého měsíčně částkou 8 000,- Kč,- která je vždy splatná do 20. dne v měsíci na účet matky u Československé obchodní banky, č. ú.: 123456789/0300.

II.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádáme, aby soud vydal toto rozhodnutí:

 

Návrh dohody pro úpravu poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu se schvaluje.

 

 

Alena Rozvodníková v.r.

Aleš Rozvodník v.r.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 11x, průměr: 4,36)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.