Kategorie vzorů

Žádost o uložení preventivních nebo nápravných opatření

Právo na příznivé životní prostředí je v českém právním řádu zakotveno již v Ústavním pořádku. Konkrétně pak v Listině základních práv a svobod, kdy Článek 35 odst. 1 Listiny stanovuje následující:

„Každý má právo na příznivé životní prostředí.“

Jelikož se prevence ve vztahu k životnímu prostředí dlouhodobě osvědčuje jako nejúčinnější nástroj pro boj s jeho dalším poškozováním a díky jeho schopnosti regenerace i jako účinný nástroj ke zlepšování jeho stavu, je v českém právním řádu zakotvena možnost domáhat se u příslušných správních orgánů zásahu, který má ekologické újmě předejít, případně ji v maximální možné míře omezit, pokud k ní již došlo. Ekologickou újmou podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (dále jen „zákon“) rozumíme nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo. Projevuje se zejména na chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vodách a na půdě.

Řízení o uložení preventivních nebo nápravných opatření lze podle ust. § 8 odst. 1 zákona zahájit z moci úřední nebo na základě žádosti. Aktivní legitimaci k podání takové žádosti má dle ust. § 8 odst. 2 zákona buď osoba, která je ekologickou újmou dotčena, případně osoba které ekologická újma bezprostředně hrozí. Tato žádost musí být doložena relevantními informacemi a údaji, ze kterých je patrné, že k ekologické újmě došlo, případně že taková újma bezprostředně hrozí. Tato žádost musí obsahovat náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Lze se setkat i se situací, kdy je žadatelem přímo osoba, která je za ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu odpovědná. Nespornou výhodou takového postupu je pak to, že příslušný správní orgán poskytne obvykle rychlou a odbornou pomoc při řešení nastalé situace a zpravidla se zamezí buď vzniku ekologické újmy, nebo dojde k její minimalizaci. Jinými slovy tento postup přispívá ke zmenšení škody, tedy i ke snížení plnění nutného k odstranění škody, ke které je její původce povinován.

V případě, že osoba postrádá aktivní legitimaci k podání žádosti, lze tuto situaci řešit i zasláním podnětu k zahájení tohoto řízení z moci úřední. Tento podnět pak nemusí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu. Tento postup může volit i osoba, která aktivní legitimací k podání žádosti disponuje, chce ale zůstat v anonymitě. Nevýhodou takového postupu však je, že na rozdíl od podání žádosti, není řízení zahájeno dnem, kdy podnět dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Příslušný správní orgán má po jeho dojití lhůtu v délce 30 dnů, aby v dané věci řízení zahájil z moci úřední nebo podnět odložil a k zahájení řízení vůbec nedojde.

Příslušnost správního orgánu k řešení dané žádosti se odvíjí od povahy ekologické újmy. Lze však shrnout, že ve většině případů bude příslušným správním orgánem Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí. I v případě, že by podaná žádost byla směřována nesprávnému (věcně nebo místně nepříslušnému) správnímu orgánu, je po jejím obdržení správní orgán povinen takovou žádost postoupit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (dle ust. § 12 správního řádu).

Zákon pak pro toto řízení v ust. § 8 odst. 4, které se jinak řídí ustanoveními správního řádu, stanovuje zásadní odchylku. V případě, že žadatel vezme svou žádost zpět a existují důvody pro pokračování řízení (existence nebo bezprostřední hrozba ekologické újmy), příslušný správní orgán jej nezastaví, ale pokračuje v něm do vydání rozhodnutí nebo do doby jeho zastavení, prokáže-li se že ekologická újma nevznikla nebo bezprostředně nehrozí. Obdobně tomu je i při zúžení předmětu řízení, tedy pokud žadatel vezme zpět pouze část své žádosti.

Oblastní inspektorát ČIŽP Praha

Wolkerova 40/11

160 00 Praha 6

 

V Praze- Šeberově

dne 23. 10. 2016

 

Věc: Žádost o uložení preventivních nebo nápravných opatření ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě

I.

Já, níže podepsaný Luděk Přírodomil, nar. 12. 1. 1990, trvale bytem U Drůbežárny 330, 149 00, Praha – Šeberov, tímto podávám žádost o nařízení předběžných a nápravných opatření společnosti OJETINA s.r.o., IČ: 23456789, sídlem Branovská 24/7, 149 00, Praha 4, která provozuje na louce mezi ulicí Brněnská a městskou částí Praha – Šeberov autovrakoviště.

II.

Výše zmíněná společnost si dle mého názoru počíná v rozporu se zákonem, neboť z jím provozovaného autovrakoviště v posledních dnech unikají z uložených autovraků provozní kapaliny, které pronikly již i mimo pozemek, na kterém společnost autovrakoviště provozuje. V případě, že by tyto kapaliny pronikly i do nedaleko tekoucího Kunratického potoka, mohlo by to mít fatální důsledky pro populace ryb a ptactva žijící v okolních vodních dílech. Rovněž se obávám, že by znečištění mohlo zasáhnout i můj přilehlý pozemek.

III.

Žádám proto, aby Oblastní inspektorát ČIŽP zjednal v co nejkratší možné době nápravu, a to jednak uložením pokuty provozovateli autovrakoviště, dále uložením nápravných opatření, které povedou k odstranění již vzniklé ekologické újmy a uložením preventivních opatření, jež zabrání kontaminaci Kunratického potoka provozními kapalinami.

 

podpis

Luděk Přírodomil

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.