Kategorie vzorů

Stanovy spolku

K založení spolku je potřeba, aby se alespoň tři osoby shodli na obsahu stanov, dle kterých se bude činnost spolku řídit.

STANOVY
„S kolem a kolem světa  z. s.“

 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: ”S kolem a kolem světa s. ” (dále jen ”spolek”);
 2. sídlem spolku je Na Konci světa 507 , 250 64 Hovorčovice;
 3. spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti vzdělávání, architektury a nových technologií; osvětová činnost a vzdělávání a zajištění financování a podpory vzdělávání znevýhodněných osob.

 

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám.
 2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře).
 4. Realizace osvětové činnosti.
 5. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
 2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
 3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
 4. Členství zaniká
  1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  3. rozhodnutím o vyloučení;
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.
 5. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 6. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku) ;
  2. platit členské příspěvky.
 7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

 

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – předseda
 2. Nejvyšší orgán – výbor spolku

 

čl. VI

Statutární orgán – předseda

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
 2. Funkční období předsedy je desetileté.

 

čl. VII

Výbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Výbor je tříčlenný.
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
 5. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Funkční období výboru je pětileté.
 7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
 8. Výbor
 1. volí předsedu spolku;
 2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
 3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
 4. konkretizuje činnost pro další období;
 5. stanovuje výši členských příspěvků.

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 30x, průměr: 4,90)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.