Kategorie vzorů

Co víme a nevíme o zřízení věcného břemene

Podstatou věcných břemen je získání částečného panství nad věcí cizí.Věcné břemeno je jedním z velmi využívaných a praktických institutů, které zná český právní řád. Řadíme jej k tzv. věcným právům nad věcí cizí a pojednává o něm ust. § 1257 – 1308 zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“).  Věcná břemena zatěžují tedy jistým způsobem vlastníka věci ve prospěch třetí osoby. Na rozdíl od předchozího občanského zákoníku, přistoupil NOZ k tradičnímu dělení věcných břemen na tzv. břemena reálná a tzv. služebnosti, kdy reálná břemena zakládají povinnost vlastníka věci k určitému jednání a kdy podstatou služebnosti je „pouze“ povinnost vlastníka strpět určité jednání. /§ 1257 NOZ/

Služebnosti se dále dělí na služebnosti pozemkové a osobní, přičemž podstatou pozemkové služebnosti je „vztah“ dvou pozemků, kdy jeden označujeme jako pozemek sloužící a druhý jako pozemek panující. Změnou vlastníka pozemková služebnost nezaniká, nelze ji ale převádět a je vždy vázána na konkrétní pozemek. Osobní služebnost je vázána na pozemek a osobu, jíž je daný pozemek nějakým způsobem prospěšný. Osobní služebnost nelze převést na jinou osobu a smrtí oprávněné osoby služebnost zaniká.

Služebnost lze nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti a dokonce i vydržením. Služebnost zahrnuje nejen věc, která je služebností zatížena, ale i vše, co je nezbytné k výkonu služebnosti. Typickým příkladem pozemkové služebnosti je služebnost cesty (právo jezdit přes služebný pozemek), osobní služebností je pak služebnost užívacího práva (právo užívat věci jiné osoby pro svojí potřebu a potřeby domácnosti). /§ 1276, 1283 NOZ/

Specifikem reálných břemen oproti služebnostem je modalita, kdy se může vlastník věci, která je zatížena reálným břemenem, vykoupit. Učinit tak lze za předpokladu, že společně se zřízením věcného břemene byly ujednány podmínky vykoupení se z něj a zároveň bylo reálné břemeno zřízeno na dobu neurčitou. U služebností tuto možnost zákon nepřipouští. /§ 1304 NOZ/

 

 

Smlouva o nabytí služebnosti

Smlouva o nabytí služebnosti cesty

uzavřená mezi

 

Jaroslavem Vomáčkou, nar. 30. 5. 1980, trvale bytem Pivoňkova 23, Malá Horní Dolní PSČ 456 78, (dále jen „Povinný“)

a

Miroslavem Knedlíkem, nar. 12. 8. 1975, trvale bytem Pivoňkova 24, Malá Horní Dolní PSČ 456 78, (dále jen „Oprávněný“)

 

Úvodní ustanovení

Povinný prohlašuje, že je výhradním vlastníkem parcely č. 123/7, v katastrálním území Hornodolsko, obec Malá Horní Dolní, Středočeský kraj (dále jen „parcela 1“);

Oprávněný prohlašuje, že je výhradním vlastníkem parcely č. 124/7, v katastrálním území Hornodolsko, obec Malá Horní Dolní, Středočeský kraj (dále jen „parcela 2“).

 

Zřízení služebnosti

Za účelem zajištění prospěšného využití parcely 2 Oprávněným zřizují smluvní strany touto smlouvou o služebnosti služebnost cesty dle ust. 1276 zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, na základě které se Povinný zavazuje strpět užívání parcely 1 Oprávněným v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Povinný se zavazuje na parcele 1 provádět údržbu, odklízet z ní v zimním období sníh a zajišťovat i zimní údržbu a provádět potřebné zahradnické a terénní úpravy.

Oprávněný se zavazuje chovat tak, aby nedocházelo k poškozování parcely 1, aby nebylo její užívaní umožněno třetím osobám, které nejsou smluvní stranou této smlouvy. Dále se zavazuje, že nebude na parcele 1 skladovat odpad ani jiné věci, které by bránily ve výkonu vlastnických práv Povinného.

Oprávněný se za zřízení služebnosti zavazuje platit paušální částku 2000 Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) měsíčně. Tato částka je splatná vždy 10. dne v následujícím kalendářním měsíci.

Při porušení povinností smluvní stranou, vyzve nejprve druhá smluvní strana ke zjednání nápravy. Ke zjednání nápravy se stanovuje lhůta 14ti dnů, která může být souhlasem smluvních stran přiměřeně prodloužena, vyžadují-li to okolnosti. Při nesjednání náprávy ve stanovené lhůtě zaplatí strana, která smluvní podmínky porušila smluvní pokutu ve výši 5000 Kč (slovy: pěttisíckorunčeských).

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná po podpisu poslední ze smluvních stran. Práva ze služebnosti, vyplývající z této smlouvy vzniknou prvním dnem v následujícím kalendářním měsíci po vkladu služebnosti do katastru nemovitostí na základě této smlouvy.

Tato smlouva zaniká:

a)dohodou smluvních stran
b) z důvodů uvedených v zákoně
c) odstoupením z důvodů prodlení Oprávněného s plněním svých peněžních závazků dle této smlouvy ve prospěch Povinného po dobu delší než 60 dnů, pokud prodlení trvá o přes písemnou výzvu zaslanou Povinnému.

Závěrečná ustanovení

Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují takovéto neplatné ustanovení nahradit novým, které bude co nejvíce zachovávat účel a smysl této smlouvy.

Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků na základě dohody smluvních stran.

V Malé Horní Dolní dne 29. 4. 2015

Jaroslav Vomáčka

Jaroslav Vomáčka                                                                                                                                                                       

 

Miroslav Knedlík

Miroslav Knedlík

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 3,88)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.