Kategorie vzorů

Jak žalovat neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Zatímco zaměstnanec není při dávání výpovědi vázán konkrétními důvody, jejichž existence zaměstnance vede k ukončení svého pracovního poměru, zaměstnavatelovy možnosti jsou v tomto případě naopak omezené.

Související vzor (trvání na zaměstnání)

Zaměstnavatel totiž může jednostranně ukončit pracovní poměr svého zaměstnance toliko z důvodů, které vyjmenovává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). Zákoník práce tak stanoví v § 50 odst. 2 a přípustné důvody vyjmenovává v § 52 ZP:

 1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 5. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 6. nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 7. jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 8. poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Současně je povinen skutkovým vymezením zdůvodnit, proč zaměstnanci výpověď dává (§ 50 odst. 4 ZP).

Nesouhlasí-li zaměstnanec s výpovědí danou zaměstnavatelem, neboť má zaměstnanec za to, že mu byla výpověď dána v rozporu se zákonem, může se u soudu žalobou na neplatnost rozvázání pracovního poměru domáhat vyslovení, že výpověď je neplatná, přičemž by měl nejprve zaměstnavateli oznámit doporučeným dopisem, že s výpovědí z pracovního poměru nesouhlasí a že na svém zaměstnání trvá (srov. § 69 zákoníku práce).

Žalobu je nezbytné podat u věcně a místně příslušného soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Tento postup je možný nejen u výpovědi, ale rovněž u okamžitého zrušení, zrušením ve zkušební době a dohody (§ 72 ZP).

Procesní otázku této problematiky řeší zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“).

Věcně příslušným soudem je v tomto případě vždy okresní soud (§ 9 odst. 1 OSŘ), protože není dána zvláštní příslušnost krajského soudu, který je věcně příslušný řešit věci, které zákon výslovně určí (§ 9 odst. 2 OSŘ).

Místní příslušnost se odvíjí od zaměstnavatele:

 1. je-li zaměstnavatel podnikající fyzickou osobu, je místně příslušným okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, tak okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje (§ 85 odst. 1 OSŘ), a rovněž i okresní soud, je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby (§ 87 písm. c) OSŘ);
 2. je-li zaměstnavatel právnickou osobou, je místně příslušným okresní soud, v jehož obvodu má sídlo (§ 85 odst. 3 OSŘ), nebo okresní soud, v jehož obvodu je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby (§ 87 písm. c) OSŘ);
 3. je-li zaměstnavatelem stát, je místně příslušným soudem okresní soud, v jehož obvodu má sídlo organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud určit, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která zakládá uplatněné právo (§ 85 odst. 5 OSŘ).

Příslušnost okresního soudu podle obvodu se stanoví podle přílohy č. 3 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, která jednotlivé obce v České republice přiřazuje do soudního obvodu příslušných okresních soudů.

Žaloba musí obsahovat obecné náležitosti a zvláštní náležitosti. Obecnými náležitostmi jsou: kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno (§ 42 odst. 4 OSŘ). Zvláštními náležitostmi jsou jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá (§ 79 odst. 1 OSŘ).

K tomuto článku přiložený vzor simuluje situaci, kdy zaměstnanec se žalobou na neplatnost skončení pracovního poměru výpovědí brání proti výpovědi, v níž zaměstnavatel nespecifikoval ani zákonný důvod výpovědi podle příslušného ustanovení zákoníku práce, ani skutkové okolnosti, které ho k dání výpovědi vedly.

Každé tvrzení je nezbytné v žalobě podpořit důkazem.

Ve věci žalob je vhodné se nechat zastoupit advokátem, který je kvalifikovaný pro zastupování v soudním řízení.

V Plzni dne 20. 11. 2017

 

 

 

 

Okresní soud Plzeň-město

Nádražní 7

306 23  P l z e ň

 

 

 

 

Žalobce:                     Pavel Rataj, nar. 23. 1. 1972

trvalým bytem Dolní ulice 2, 123 45  Plzeň

(dále jen „Žalobce“)

 

 

Žalovaná:                  Průmyslová výrobní spol. s r. o., IČ: 123 45 678

se sídlem Průmyslová 1, 123 45  Plzeň

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1234

(dále jen „Žalovaná“)

 

 

 

 

Žaloba zaměstnance

na neplatnost skončení pracovního poměru výpovědí

 

(podle § 72 zákoníku práce)

 

 

 

 

DVAKRÁT

 

Osobně

 

Soudní poplatek uhrazen vylepením kolku na originál žaloby

 

Přílohy:

 • pracovní smlouva č. 124002015 ze dne 26. 1. 2015
 • mzdový výměr Žalobce za měsíc červen 2017
 • mzdový výměr Žalobce za měsíc červenec 2017
 • mzdový výměr Žalobce za měsíc srpen 2017
 • mzdový výměr Žalobce za měsíc září 2017
 • výpověď ze dne 31. 8. 2017

 

 

I.

Pracovní smlouva

 

Dne 26. 1. 2015 byla uzavřena pracovní smlouva č. 124002015 mezi Žalovanou jako zaměstnavatelem a Žalobcem jako zaměstnancem, v níž byl sjednán druh práce seřizovač strojů s místem výkonu práce v Plzni a datem nástupu do práce dne 2. 2. 2015.

 

Důkaz:

– pracovní smlouva č. 124002015 ze dne 26. 1. 2015

 

Do dne podání této žaloby nebyly v Žalobcových pracovních výkonech shledány žádné nedostatky. O příkladném plnění pracovních povinností Žalobcem svědčí mzdové výměry zejména za období červen 2017 až září 2017, kdy byly Žalobci Žalovanou přiznáno mimořádné osobní mzdové ohodnocení ve výši 3.000,- Kč za měsíc.

 

Důkazy:

– mzdový výměr Žalobce za měsíc červen 2017

– mzdový výměr Žalobce za měsíc červenec 2017

– mzdový výměr Žalobce za měsíc srpen 2017

– mzdový výměr Žalobce za měsíc září 2017

 

II.

Neplatná výpověď

 

Dne 31. 8. 2017 byla na pracovišti Žalobci předána jednatelem Žalované výpověď, která měla jednostranně skončit trvání pracovního poměru, a to bez skutkového vymezení důvodu a bez označení právního ustanovení podle § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Důkaz:

– výpověď ze dne 31. 8. 2017

 

III.

Právní výklad

 

Podle § 50 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

 

Podle § 50 odst. 4 zákoníku práce dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

 

Podle § 51 odst. 1 zákoníku práce byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

 

Podle § 51 odst. 2 zákoníku práce výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

 

Podle Žalobcova názoru výpověď ze dne 31. 8. 2017 není v souladu se zákoníkem práce, neboť jí chybí náležitosti, které zákoník práce stanoví, a proto je neplatná. Její neplatnosti se proto domáhá v zákonem stanovených lhůtách podle § 72 ve spojení s § 51 odst. 1 a 2 zákoníku práce touto žalobou.

 

IV.

Žalobní návrh

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Žalobce navrhuje Okresnímu soudu Plzeň-město vydání tohoto

 

r o z s u d k u :

 

 1. Určuje se, že rozvázání pracovního poměru výpovědí dané Žalobci dne 31. 8. 2017 je neplatné.

 

 1. Žalovaná je povinna uhradit Žalobci náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

 

Děkuji.

 

 

_______________________

 

Pavel Rataj

Žalobce

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.