Kategorie vzorů

Rozvod manželství – návrh podávaný jedním z manželů

Podmínky, za kterých soud rozvede manželství jsou vymezeny v ustanovení § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle současné právní úpravy lze rozvod manželství rozlišit dle jeho průběhu na dva druhy, a to rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství (laicky označován také jako rozvod sporný) a rozvod, při kterém soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství (laicky označován jako rozvod nesporný).  Tento vzor bude věnován rozvodu, při kterém soud zkoumá příčinu rozvratu manželství a je podáván jedním z manželů.

Pokud mají manželé společné nezletilé dítě, pak musí být nejprve rozhodnutí soudu ve věci úpravy práv a poměrů nezletilého. Totéž platí i v případě rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Jestliže o tomto doposud nebylo rozhodnuto soudem, nedojde k nařízení soudního jednání ve věci rozvodu manželství. Řízení je zahájeno buď návrhem jednoho z manželů, nebo společným návrhem. Soud manželství rozvede v souladu s ustanovením § 755 odst. 1 OZ, pokud je „trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení“.  Toto je v rámci soudního jednání prokazováno zejména výslechem obou manželů, případně i výslechem dalších svědků. V případě, že soud dospěje k závěru že je naplněna zákonem stanovená podmínka manželství rozvede.

Je na místě zmínit tzv. tvrdostní klauzuli vymezenou v § 755, odst. 2 OZ písm. a), b).  Soud nerozvede manželství, pokud by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte. Případný rozpor se zájmy dítěte se zjišťuje dotazem na pracovníka Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Rovněž nebude manželství rozvedeno, pokud by byla manželovi, který se na rozvratu porušením manželských povinností nepodílel způsobena závažná újma. Jako příklad lze uvést handicapovanou manželku, která je plně odkázána na manžela a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopna si bez jeho pomoci obstarat základní životní potřeby – toto však neplatí, pokud spolu manželé nežijí ve společné domácnosti, alespoň po dobu tří let.

VZOR:

Obvodní soud pro Prahu 2

Francouzská 808/19

120 00 Praha 2  – Vinohrady

(pozn. Návrh se podává soudu, v jehož obvodu mají, nebo měli manželé poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu bydlí alespoň jeden z manželů. Pokud takový soud není, pak je věcně příslušný obecný soud manžela, který NEPODAL návrh na zahájení řízení a v případě, že není ani takového soudu, pak jím bude obecný soud manžela, který PODAL návrh na zahájení řízení.)

( pozn. Soudní poplatek ve věci rozvodu manželství činí částku 2.000,- Kč. Dle § 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu může předseda senátu, na návrh účastníka řízení přiznat osvobození od soudních poplatklů, pokud to odůvodňují poměry účastníka a nejde-li o svévolné, nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování, nebo bránění práva. Soudní poplatky do výše 5.000,- Kč je možno platit kolkovými známkami.)

Manžel: Pavel Novák, nar. 25. 6. 1987, trvale bytem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2

 

Manželka: Radka Nováková, nar. 14. 9. 1990, trvale bytem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2

 

Návrh na rozvod manželství

 

Přílohy: dle textu

 

I.

            Manželství bylo uzavřeno dne 15. 6. 2011 před Úřadem městské části pro Prahu 2. U mě se jedná o manželství prvé a u manžela o manželství druhé. Za našeho manželství se dne 7. 9. 2015 narodila nezletilá dcera Pavlína Nováková.

Důkaz: Oddací list

 

II.

            Naše společné soužití bylo zpočátku šťastné. K postupnému vzájemnému odcizení docházelo již od roku 2017, když si manžel našel nové zaměstnání na pozici manažera v nadnárodní společnosti. Jeho nová práce byla časově velmi náročná, vyžadovala pravidelnou práci přesčas, včetně práce z domova. Musel se pravidelně účastnit pracovních cest a různých školení, díky nimž byl prakticky neustále v práci a  rodinu tak zabezpečoval pouze po ekonomické stránce. Jsem sama na veškerý chod domácnosti, včetně péče o nezletilou dceru, se kterou manžel prakticky nepřichází do styku. Vše vyvrcholilo v prosinci roku 2018, kdy mi manžel oznámil že si našel novou přítelkyni a hodlá se k ní v nejbližší době přestěhovat.

Důkaz: Výslech účastníků

 

III.

            Manželství za současného stavu neplní žádný ze zamýšlených účelů a zůstává tak svazkem pouze formálním. Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že je trvale  a nenapravitelně rozvráceno, nelze očekávat jeho obnovení, a proto navrhuji, aby soud vydal tento

 

 

R o z s u d e k:

  1. Manželství Pavla Nováka, nar. 25. 6. 1987 a Radky Novákové, rozené Svobodové, nar. 14. 9. 1990, uzavřené dne 15. 6. 2001 před Úřadem městské části pro Prahu 2, se rozvádí.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V Praze dne 1. 3. 2021

 

Radka Nováková

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.