Kategorie vzorů

Společné jmění manželů – základní charakteristka a druhy

Společné jmění manželů vyjadřuje koncepční právní jednotu manželů. Český právní řád předpokládá, že vedle sebe bude souběžně existovat společné jmění manželů ale i jmění, náležející výlučně jen jednomu z manželů.

V právní praxi je občas velmi obtížné určit, co spadá do společného jmění manželů a co nikoliv, což je však pro modifikaci rozsahu SJM velmi důležité k určení, na které věci bude modifikace dopadat a na které nikoliv. Obvyklé vybavení domácnosti, tak jak ho charakterizuje § 698 NOZ je souborem movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich.Dle § 709 odst. 1 NOZ je součástí společného jmění manželů i majetek, který manželé nabyli během manželství, ale i závazky, které vznikly za trvání manželství.Další navazující ustanovení NOZ stanoví, že součástí SJM je i podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel společníkem obchodní společnosti nebo družstva za trvání manželství. To samozřejmě neplatí, nabyl-li ho manžel do svého výlučného vlastnictví.Ustanovení § 710 NOZ řeší otázku závazků a stanoví, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. V § 711 odst. 2 NOZ nalezneme výslovné řešení problematiky, kdy se mzda stává součástí společného jmění manželů, přičemž je tomu tak v okamžiku, kdy manžel, který se o její získání přičinil, nabyl možnosti s ní nakládat.Za výlučný majetek je považován majetek, který jeden z manželů získal darem nebo děděním.

Způsoby modifikace SJM:

Modifikovat společné jmění lze dvěma způsoby: dohodou manželů či rozhodnutím soudu. Soudní rozhodnutímůže pouze rozsah společného jmění manželů zúžit, smlouva však poskytuje větší volnost a dovoluje rozšíření a zúžení společného jmění, vyhrazení jeho vznikuaž ke dni zániku manželství, či novým občanským zákoníkem zavedený režim odděleného jmění. Smlouva musí obligatorně obsahovat i určení, který manžel bude spravovatspolečné jmění nebo jeho část a jakým způsobem, což mu poskytuje možnost jednat samostatně. Souhlas druhého manžela je zapotřebí pouze při nakládání se společným jměním jako celkem.

 

Jak bylo již výše zmíněno, modifikovat SJM je možné na základě smlouvy, v níž jako smluvní strany budou vystupovat manželé nebo snoubenci, případně jiné plně svéprávné osoby. Zákon striktně stanoví, že smlouva o modifikaci společného jmění manželů musí mít formu veřejné listiny dle § 716 odst. 2 NOZ, jejíž definici nalezneme v § 567 NOZ, dle něhož jde o takovoulistinu, která je vydávána orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomocí,případně o takovou listinu, kterou za veřejnou prohlásí zákon. Tímto způsobem uzavřené smlouvy upravující SJM eviduje Notářská komora, která vede veřejný Seznam listin o manželském majetkovém režimu, do něhož se smlouvy zapisují.

 

  1. Zúžení SJM

Problematice zúžení SJM je věnován v současné literatuře mnohem širší prostor než modifikaci následující, tedy než rozšíření SJM z důvodu, že věci, o něž se dohodou manželů rozšiřuje jmění manželů se stávají bez dalšího součástí SJM, kdežto při zúžení je nutné míti na paměti, že mnohdy je zapotřebí určit výlučného vlastníka konkrétní věci, o níž je SJM zužováno.Zúžením společného jmění mohou manželé ze společného jmění vyjmout movité i nemovité věci a stanovit, že se nově stanou výlučným vlastnictvím jednoho z nich. V případě zúžení se mohou také dohodnout, že věc, kterou si teprve chystají pořídit, se nikdy součástí společného jmění nestane.[1]Jak již výše citovaný odstavec napovídá, zúžit SJM je možné i pro futuro, tedy do budoucna, přičemž tím určujeme, že se určitý majetek nebo závazky nestanou součástí SJM. Otázka určení vlastníka dané věci je již záležitostí vypořádacího řízení, avšak jak lze ze zákona dovozovat, součástí smlouvy o zúžení SJM by měla být dohoda o vypořádání, kde však postačí jediné – určení vlastníka, který věc nabyde do svého výlučného vlastnictví. Smlouvu o zúžení SJM není možné uzavřít se zpětnými účinky.

  1. Rozšíření SJM

Rozšíření SJM o majetek, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů představuje proces transformace výlučného vlastnického práva k majetku na spoluvlastnický podíl k tomuto majetku obou manželů. Smyslem této modifikace je na základě dohody manželů umožnit nabýt a rozšířit tak SJM i druhému z manželů ve světle jejich vzájemné dohody. Do modifikační smlouvy je možné zahrnout vše, co patřilo do výlučného vlastnictví jednoho z manželů a není vyloučeno, aby bylo součástí SJM. V současné konstantní judikatuře není vyřešen závěr, zda se součástí modifikační smlouvy mohou stát i věci osobní potřeby tak, jak bylo různými výklady dovozeno. Uzavřená smlouva má konstitutivní účinky a tedy dnem, který je manželi ve smlouvě ujednán, přechází majetek do SJM. Je-li součástí smlouvy o rozšíření SJM nemovitost, je smlouva zároveň titulem pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dle § 1105 NOZ.

  1. Výhrada vzniku SJM

Třetí modifikační typ není v praxi hojně užíván, neboť jeho konstrukce je dosti složitá a řešení, které nabízí není mnohdy tím, co si manželé představují. Takovou smlouvou lze vyhradit, že v době trvání manželství společné jmění manželů vůbec nevnikne. Manželé tak věci po dobu trvání manželství nabývají do svého výlučného vlastnictví, případně do vlastnictví podílovéhoaaž zánikem manželství se na majetek manželů hledí, jako na majetek patřící do společného jmění.V rámci takto nastavené úpravy je možné realizovat darování mezi manželi, neboť zde darovaný předmět nemůže být součástí SJM, když to ani nevzniklo a je tak výlučným vlastnictvím jednoho z manželů a je tak zákonně možné darovat ho jinému, respektive druhému z manželů.

 

  1. Režim odděleného jmění

Režim zavedený účinností NOZ umožňuje, aby se budoucí manželé dohodli, že SJM nevznikne, případně, že SJM úplně zruší. V daném režimu tak každý manžel nakládá se svým majetkem bez potřeby souhlasu druhého manžela tak, jak je stanoveno v § 729 NOZ.Zánikem manželství se žádná věc nestane společnou a neprovádí se žádné vypořádání, oproti vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství, kde se zánikem manželství stane společného jmění vše, co splňuje zákonem stanovené předpoklady.

[1]https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/zuzeni-spolecneho-jmeni/ [cit. 4.3.2017]

 

Notářský zápis NZ _______, N_______

Smlouva o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů

Dnešního dne 4.3.2017 se do notářské kanceláře JUDr. Karla Kryšavého, notáře v Praze se sídlem Konopná 34, Praha 4, dostavili níže uvedení manželé, aby ve formě notářského zápisu učinili právní úkon obsahující tuto smlouvu o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů podle § 716 a násl. občanského zákoníku:

Manželé

Jana Kolářová, nar. 3.1.1985

a

Petr Kolář, nar. 6.5.1983

 

oba trvale bytem Olešná čp. 1234, Praha 4

I.

 

Manželé souhlasně prohlašují, že uzavřeli dne 7.7.2012 manželství. Toto manželství dosud trvá a manželé prohlašují, že ohledně jejich společného jmění není uzavřena žádná ze smluv o modifikaci společného jmění manželů­.

II.

 

Manželé se dohodli na zúžení zákonem stanoveného rozsahu jejich společného jmění takto:

Do výlučného vlastnictví každého z manželů připadnou:

  • movité a nemovité věci, které nabude některý z manželů po uzavření této smlouvy, i kdyby jinak náležely do společného jmění manželů,
  • výnosy a užitky věcí, které budou podle písm. a) výlučným vlastnictvím každého z manželů po uzavření této smlouvy,
  • příjmy z podnikatelské činnosti, na které vznikne nárok některému z manželů po uzavření této smlouvy. Těmito příjmy se rozumí zejména příjmy z podnikatelské činnosti na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění, podíl na zisku společníka obchodní společnosti nebo družstva;

III.

Tato smlouva se netýká věcí a příjmů nabytých některým z manželů do společného jmění manželů do 31.12.2016. Manželé prohlašují, že k dnešnímu dni nemají ve společném jmění žádnou nemovitost a žádný z manželů není podnikatelem na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění a žádný z manželů není společníkem obchodní společnosti nebo družstva.

IV.

Tento notářský zápis se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení náleží každému z manželů a jedno vyhotovení je ponecháno v sídle notářského úřadu.

V.

O tom byl tento notářský zápis na základě společného návrhu manželů mnou sepsán, přítomným manželům mnou přečten, jimi poté schválen a podepsán. Pak jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář, a opatřil otiskem svého kulatého úředního razítka. Totožnost přítomných manželů mně byla prokázána jejich platnými občanskými průkazy a oba manželé prohlašují, že jsou plně svéprávní.

 

______________________________

notář

 

______________________________                                    ____________________________

manžel                                                                                     manželka

SMLOUVA O BUDOUCÍM ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

 
Lucie Košatová
nar. 13.2.1989
bytem Lekná 134, Kladno

(dále jen „snoubenka“)

a

Jan Široký
nar. 28.9.1987
bytem Náměstí Krátkých 6, Kladno

(dále jen „snoubenec“)

 

jejichž totožnost byla ověřena občanskými průkazy,

se dostavili dne 6.3.2017 společně do kanceláře notáře Mgr. Karla Planého, se sídlemNáměstí Krátkých 225, Kladno, chtějíc vstoupit dne 8.7.2017 v 11.00 hod. do manželství,
vyjádřili oba před ním shodně svou vůli upravit touto smlouvou, sepsanou notářem Mgr. Karlem Planým, své budoucí majetkové poměry po vstupu do manželství následovně:


I.

V budoucnu vzniklé společné jmění manželů se dohodou manželů zužuje na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti a jiný majetek nabytý za doby trvání manželství bude nabýván do výlučného vlastnictví jednoho z manželů.
II.

Obě strany prohlašují, že jsou plně svéprávné.

 

III.

Znění smlouvy bylo notářem snoubencům přečteno a oběma snoubenci schváleno. Smlouva je vyhotovena notářským zápisem ve 3 stejnopisech, přičemž snoubenec i snoubenka obdrží po 1 kuse, každý s platností originálu.

 

——————–                                                                                             ——————–
Lucie Košatová                                                                                               Jan Široký

 

————————–
notář Mgr. Karel Planý

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.