Kategorie vzorů

Zrušení trvalého bydliště nájemcem a pronajímatelem

Problematikou zrušení trvalého pobytu se zabývá zejména zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto právní úpravou je ovšem nevyhnutelné v nezbytném rozsahu aplikovat rovněž zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), který se použije v některých případech podpůrně (§ 18 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). Následující výklad ovšem naznačuje, že dotčená právní úprava je rozsáhlejší.

Neexistuje standardizovaný formulářový vzor návrhu, byť některé obce pro zjednodušení výkonu veřejné správy ve vztahu ke svým adresátům svůj vzor sestavily. Tento vzor byl zpracován podle právního stavu k 21. 4. 2017.

Zrušení trvalého pobytu se realizuje prostřednictvím návrhu. Návrhem se zahájí správní řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí, kterým se určité osobě trvalý pobyt ruší. Důležité je poznamenat, že osoba, která návrh podává, nemusí být totožná s osobou, jíž se trvalý pobyt má rušit. Právní zájem na zrušení trvalého pobytu mají zpravidla pronajímatelé nemovitostí, kteří do určité míry suplují povinnost svých nájemců si trvalý pobyt změnit tak, aby odpovídal skutečnosti, avšak tito tak sami neučiní.

V návrhu se specifikuje, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje (§ 37 odst. 2 SŘ), dále pak údaje o tom, komu má být trvalý pobyt zrušen, z jakého důvodu a označení důkazů na podporu navrhovatelových tvrzení.

Návrhem se navrhuje tzv. zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). Příslušným orgánem pro vedení správního řízení a nakonec i pro vydání rozhodnutí v něm je zpravidla tzv. ohlašovna. Typicky je jím obecní úřad (§ 2 písm. d), § 5 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel). Správní řízení se zahajuje dnem, kdy návrh došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (§ 44 odst. 1 SŘ).

Důležité je v návrhu nezaměnitelně určit jak navrhovatele, tak osobu, jíž má být trvalý pobyt zrušen.

Ohlašovna zruší trvalý pobyt, „zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část“ (§ 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel). Toto ovšem musí prokázat navrhovatel. Jako navrhované důkazy se v tomto případě nabízí smlouva o nájmu bytu, výpověď ze smlouvy, dohoda o odstoupení od smlouvy, protokol o předání bytu, výslech svědka atd. a na prokázání vlastnického práva k věci (zpravidla pronajímatelem) výpis z katastru nemovitostí, příp. listiny prokazující jeho právo.

Ohlašovna je povinna vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, případně do 30 dnů od zahájení řízení, jinak též až do 60 dnů (§ 71 odst. 1, odst. 3 písm. a) SŘ).

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen (§ 10 odst. 5 věta druhá zákona o evidenci obyvatel.).

Pro úplnost autor dodává, že platnost občanského průkazu osoby, které se trvalý pobyt ruší, skončí nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů), a tato je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

Podání návrhu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč (část I., položka 2 písm. d) Sazebníku správních poplatků, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Obec Lhota

Obecní úřad Lhota

Lhota 15

100 10  Lhota

 

Lhota 21. 4. 2017

 

Věc:    Návrh na zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu osoby

 

Vážení,

tímto podáním Obecnímu úřadu Lhota podle § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

n a v r h u j i

zahájení správního řízení podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, jehož zahájení odůvodňuji takto:

I.

Navrhovatel Josef Rada, nar. 8. 8. 1960, trvalým pobytem Hlavní 37, 100 10  Lhota, státní občan ČR, je vlastníkem bytového domu na adrese Hlavní 37, 100 10  Lhota, jehož vlastnictví dokládá výpisem z katastru nemovitostí zde dne 15. 4. 2017.

Dne 17. 2. 2012 byla s Vladimírem Novákem, nar. 31. 3. 1974, t. č. trvalým pobytem Hlavní 37, 100 10  Lhota, státní občan ČR, uzavřena smlouva o nájmu bytu, jejíž předmětem byl nájem bytové jednotky č. 8, II. nadzemní podlaží, výměra 82 m2, na adrese Hlavní 37, 100 10  Lhota, a to na dobu určitou s právními účinky do 17. 2. 2017.

II.

V současné době Vladimír Novák nemá k předmětné bytové jednotce žádného práva. Bytovou jednotku vyklidil dne 17. 2. 2017 v souladu se smlouvou o nájmu bytu. V bytě se nenachází žádné jeho věci. Podle informací navrhovatele se Vladimír Novák nyní ve Lhotě nezdržuje a více informací o něm nemá.

Současný skutkový i právní stav navrhovatel dokazuje smlouvou o nájmu bytu ze dne 17. 2. 2017, předávacím protokolem ze dne 17. 2. 2017, výpisem z katastru nemovitostí ze dne 15. 4. 2017, příp. návrhem na podání vysvětlení Pavly Janů, nar. 13. 11. 1979, nájemnice sousední bytové jednotky č. 9, II. nadzemní podlaží, výměra 80 m2.

Vladimír Novák doposud o změnu adresy trvalého pobytu nepožádal. Cílem tohoto návrhu je narovnání skutečného a právního stavu.

III.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem navrhovatel podle návětí § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel navrhuje, aby správní orgán vydal

r o z h o d n u t í ,

o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě Vladimíra Nováka, nar. 31. 3. 1974, t. č. trvalým pobytem Hlavní 37, 100 10  Lhota, státní občan ČR, neboť zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a občan tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.

 

Děkuji.

S pozdravem

 

_______________________

Josef Rada

Hlavní 37

100 10  Lhota

 

Přílohy:

  • smlouva o nájmu bytu ze dne 17. 2. 2012
  • předávací protokol ze dne 17. 2. 2017
  • výpis z katastru nemovitostí ze dne 15. 4. 2017

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 9x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.