Kategorie vzorů

Výživné pro druhého manžela

Institut výživného je běžně znám, ačkoliv pravděpodobně většina lidí si jej v první řadě spojí s výživným na děti, které hradí rodič dítěte.

Ovšem existuje i výživné manžela, kdy podle ustanovení § 697 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platí, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který zajišťuje oběma zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Tento institut tedy bude nastupovat tehdy, kdy tato zásadně stejná hmotná a kulturní úroveň mezi manželi je ohrožena. Nejtypičtější situací, kdy k tomuto může dojít je situace, kdy jeden z manželů vydělává násobně více než manžel druhý a v okamžiku rozpadu manželství by se manžel s nižšími příjmy ocitl v situaci, kdy není schopen zajišťovat si své potřeby. Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, tento institut se netýká pouze sezdaných manželských párů, ale i párů rozvedených. V případě rozvedených manželství je pak nutné, aby neschopnost manžela uživit se měla svůj původ v manželství nebo v jeho souvislosti a zároveň tento manžel nebude tím, kdo rozpad manželství zapříčinil. V takovém případě je možné požadovat výživné až po dobu 3 let od rozvodu.

 

Obvodní soud pro Prahu 2

Francouzská 19

120 00 Praha 2

žalobkyně: Renáta Tichá, nar. 14.8.1986, trvale bytem Římská 456/7, 120 00 Praha 2

žalovaný: Tomáš Tichý, nar. 1.3.1979, trvale bytem Římská 456/7, 120 00 Praha 2, fakticky bytem Uhlířská 89/10

Návrh na stanovení výživného pro manželku

Dvojmo

Přílohy dle textu

I.

Účastníci řízení spolu dne 22.9.2014 uzavřeli před Městským úřadem Praha 10 manželství. Z jejich manželství se narodil nezletilý syn Matyáš, nar. 6.8.2017, se kterým je žalobkyně v současné době na rodičovské dovolené.

Posledním společným bydlištěm manželů byla Římská 456/7, Praha 2.

Důkaz: Oddací list účastníků

Rodný list Matyáše Tichého

výslech účastníků

II.

Manželství účastníků procházelo v posledních měsících krizí způsobenou mimomanželským poměrem žalovaného, která vyústila v opuštění společné domácnosti žalovaným, a to na začátku měsíce května 2019. Byt, ve kterém manželé společně bydleli, je bytem nájemním, kdy nájem by měl dle nájemní smlouvy trvat do října 2020 a měsíční nájemné činí 12.300,-Kč včetně poplatků za služby. V bytě v současné době žije pouze žalobkyně s nezletilým synem.

Ke zdejšímu soudu byl již zároveň podán návrh na úpravu práv a poměrů k nezletilému synovi pro dobu do a po rozvodu manželství  a návrh na rozvod manželství, neboť žalovaný již nemá zájem na obnovení manželského soužití.

Důkaz: Nájemní smlouva uzavřena dne 15.4.2018

spisem zdejšího soudu sp. zn. 14 Nc 8/2019

spisem zdejšího soudu sp. zn. 9 C 42/2019

Jak již bylo uvedeno výše, žalobkyně je v současné době na rodičovské dovolené s nezletilým synem, kdy rodičovský příspěvek činí 4.300,-Kč měsíčně. Žalovaný přispívá žalobkyni na výživu nezletilého syna počínaje měsícem červnem 2019 částku ve výši 3.000,-Kč, kdy účastníci jsou domluveni, že tuto částku bude žalovaný posílat pravidelně každý měsíc. Nicméně poměrně nízký věk nezletilého Matyáše je důvodem, proč žalobkyně nemá žádný další příjem. Jeho nízký věk vyžaduje téměř nepřetržitou péči žalobkyně a nezletilý Matyáš má k žalobkyni zároveň silnou citovou vazbu. Zároveň nástup Matyáše do předškolního zařízení je předpokládán v září 2020, minimálně do té doby tak bude žalobkyně se synem na rodičovské dovolené.

Žalovaný je zaměstnán ve společnosti ABC computers a.s., IČ: 123 45 678, na pozici IT specialisty pro korporátní klienty. Dle informací matky je průměrný měsíční výdělek žalovaného 75.000,-Kč.

Důkaz: Doklad o výši rodičovského příspěvku

Přehled o výši výdělku žalovaného vyžádaný soudem od zaměstnavatele žalovaného

III.

Žalovaný je v tuto chvíli jediným z manželů, který je reálně schopen dosahovat výdělku, když žalobkyně celodenně pečuje o nezletilého syna. Žalobkyně v tuto chvíli není schopná z rodičovského příspěvku a výživného na nezletilé dítě pokrýt ani náklady na nezletilého syna a bydlení, natož pak její vlastní potřeby.

Dle ustanovení § 697 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který zajišťuje oběma zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Není vinou žalobkyně, že v současné době nemá žádné jiné příjmy s výjimkou rodičovského příspěvku, když celodenně pečuje o společné dítě účastníků a bude tak nadále činit minimálně další rok a čtvrt. Žalobkyně zároveň není tou, která by rozpad manželství zapříčinila.

Dle názoru žalobkyně odpovídá zásadně stejné hmotné a kulturní úrovně manželů částka ve výši 12.000,-Kč, kterou by měl formou výživného manželky žalovaný hradit.

Žalovaný svou vyživovací povinnost vůči žalobkyni neplní. Žalobkyně však v tuto chvíli nemá dostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb pro nezletilého syna a sebe samotnou, nemluvě o nákladech na bydlení. V současné době je tedy pro ni nezbytná pomoc její rodiny. Žalobkyně sice požádala o přiznání příspěvku na bydlení, ale tato dávka jí bude nejdříve vyplácena až za několik měsíců.

Dle názoru žalobkyně by bylo na místě zatímně upravit poměry účastníků nařízením předběžného opatření, v němž by soud stanovil žalovanému povinnost přispívat na výživu žalobkyně částkou dostačující alespoň k úhradě základních životních potřeb než dojde k vydání rozhodnutí ve věci samé.

IV.

Na základě všeho výše uvedeného navrhuje žalobkyně, aby Obvodní soud pro Prahu 2 vydal následující

rozsudek:

1. Žalovaný Tomáš Tichý, nar. 1.3.1979  je povinen přispívat žalobkyni Renátě Tiché, nar. 14.8.1986 výživné mezi manželi v částce 12.000,-Kč měsíčně, a to vždy do 15. dne v měsíci předem.

2. Žalovaný je povinen uhradit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

V.

Dále žalobkyně navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 2 nařídil následující

předběžné opatření:

1. Žalovaný Tomáš Tichý, nar. 1.3.1979  je povinen přispívat žalobkyni Renátě Tiché, nar. 14.8.1986 výživné mezi manželi v částce 8.000,-Kč měsíčně,a  to vždy do 15. dne v měsíci předem, a to ode dne podání tohoto návrhu do rozhodnutí soudu ve věci samé.

V Praze dne 28. června 2019

Renáta Tichá

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.