Kategorie vzorů

Nenechte se obalamutit „výpovědí dohodou“

S termínem „výpověď dohodou“ se jistě každý již někdy setkal. Ne každý ale ví, že tento termín je zavádějící, a dokonce vnitřně rozporný. Vznikl jako výmysl zaměstnavatelů, kteří se jím snaží zmást zaměstnance, se kterými se rozhodli rozvázat pracovní poměr. Ve společnosti Neplatnyvyhazov.cz s.r.o. se často setkáváme s dotazy na řešení této situace. V případě „výpovědi dohodou“ je však nejlepší obranou připravenost a informovanost zaměstnance.

Vše, co potřebujete o „výpovědi dohodou“ vědět, včetně informace o způsobech rozvázání pracovního poměru, důsledcích, které pro Vás může mít podpis „výpovědi dohodou“, a na co dalšího si při rozvazování pracovního poměru dát pozor, se dočtete v následujících odstavcích.

Způsoby rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr lze obecně rozvázat čtyřmi způsoby – dohodou o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru a zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době jsou způsoby rozvázání pracovního poměru, které se používají ve specifických a zákonem přesně vymezených situacích. V převážné většině případů dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou. Výpověďje jednostranným právním jednáním, kterým pracovní poměr rozvazuje buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Zatímco zaměstnanec může výpověď dát kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu (případně i bez důvodu), zaměstnavatel je omezen zákonnými důvody výpovědi[1]a musí respektovat i tzv. ochrannou dobu zaměstnance (např. pracovní neschopnost). Pracovní poměr rozvázaný výpovědí poté skončí uplynutím tzv. výpovědní doby, která činí nejméně dva měsíce. Naproti tomu dohodaje dvoustranným právním jednáním, což znamená, že vyjadřuje shodu obou smluvních stran (zaměstnance a zaměstnavatele) na jejím obsahu. Dohoda o rozvázání pracovního poměru bývá často uzavřena bez udání důvodu a bez ujednání výpovědní doby či odstupného.

Výpověď dohodouje tedy nesprávné a záměrně matoucí označení dohody o rozvázání pracovního poměru, které má vyvolat iluzi toho, že zaměstnavatel může o dohodě jaksi jednostranně rozhodnout, jako je tomu u výpovědi. Oba způsoby rozvázání pracovního poměru přitom mají odlišné důsledky a jejich záměna může zaměstnance poškodit.

Proč a jak zaměstnavatelé používají „výpověď dohodou“

Jak je uvedeno v předchozím odstavci, dát zaměstnanci výpověď není pro zaměstnavatele jednoduché, zejména proto, že je omezen zákonnými důvody. Pokud se mu tedy podaří zaměstnance „propustit“ pomocí dohody, může mu to přinést celou řadu výhod.

Častým motivem pro tento postup je situace, kdy zaměstnavatel chce zaměstnance propustit, ale nemá k tomu zákonný důvod. Zaměstnavatel také může sledovat další výhody, jako je vyhnutí se výpovědní době či výplatě odstupného. V neposlední řadě se tímto způsobem může zaměstnavatel účinně chránit proti případné žalobě ze strany zaměstnance. Tyto výhody však v řadě případů zaměstnavatel získává na úkor zaměstnance – a právě k tomuto účelu vznikla tzv. „výpověď dohodou“.

Z naší praxe víme, že k podpisu „výpovědi dohodou“ zaměstnavatel často používá různé manipulační taktiky. Oblíbenou taktikou v těchto situacích je například postup, kdy si zaměstnavatel na schůzku se zaměstnancem pozve i několik dalších pracovníků (mezi nimi typicky i právníka) a společně poté na zaměstnance naléhají, aby dohodu o rozvázání pracovního poměru podepsal. Někteří zaměstnavatelé také v této situaci dají zaměstnanci na výběr mezi dvěma možnostmi (typicky výpověď pro porušení povinností, nebo „výpověď dohodou“), ovšem s tou podmínku, že zaměstnanec se musí rozhodnout ihned. Tyto situace (početní převaha, časová tíseň) mají za cíl zaměstnance dostat pod tlak. To se velmi často podaří a zaměstnavatel pak dosáhne podpisu „výpovědi dohodou“.

Možné důsledky podpisu „výpovědi dohodou“

Podpis dohody o rozvázání pracovního poměru má podstatně odlišné důsledky než výpověď z pracovního poměru. Neinformovaný podpis dohody – často ve formě „výpovědi dohodou“ – může mít dopad na finanční situaci zaměstnance i na možnost obrany proti nezákonnému postupu zaměstnavatele.

Mezi nejčastější důvody pro použití „výpovědi dohodou“, se kterými se setkáváme u našich klientů, patří případy, kdy nejsou dány zákonné důvody pro dání výpovědi zaměstnavatelem nebo se zaměstnavatel snaží vyhnout povinnosti zaplatit zaměstnanci odstupné[2]. Vzhledem k tomu, že dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít i bez udání důvodu, je tak pro zaměstnavatele snazší zastřít důvod rozvázání pracovního poměru a zároveň i obejít svou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné. Dalším nepříjemným dopadem pro zaměstnance může být absence výpovědní doby, která mu poskytuje čas k nalezení náhradní práce. Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru bez uvedení vážného důvodu, má také vliv na výši podpory v nezaměstnanosti (procentní sazba podpory v nezaměstnanosti klesne na 45 %). Celková finanční škoda může tedy dosáhnout pěti (i více) měsíčních mezd či platů a ztráty ve výši až 30 % na výplatách podpory v nezaměstnanosti, přičemž může dojít i k situaci, že podpora v nezaměstnanosti nebude vůbec přiznána.

Podpis „výpovědi dohodou“ zaměstnanci také výrazně ztíží obranu proti udělení tzv. neplatné výpovědi, tedy výpovědi bez naplnění zákonných podmínek. Pokud si poté zaměstnanec zpětně uvědomí, že k výpovědi zaměstnavatel neměl zákonný důvod, bude již téměř nemožné domoci se neplatnosti rozvázání pracovního poměru a náhrady mzdy s tím spojené. Dle našich zkušeností zaměstnavatelé opravdu institutu „výpovědi dohodou“ často využívají právě v situacích, kdy jsou si vědomi, že nemají zákonný výpovědní důvod k propuštění zaměstnance a tímto způsobem se chrání proti případné žalobě.

To ovšem neznamená, že dohoda o rozvázání pracovního poměru je pro Vás vždy špatným řešením. V některých situacích pro Vás naopak může být výhodná. Jedná se například o situaci, kdy spěcháte s rozvázáním současného pracovního poměru, abyste mohli nastoupit do nové práce. Dohoda je vhodná také v situaci, kdy jste si vědomi, že jste porušili pracovní povinnosti a chcete se vyhnout výpovědi s uvedením tohoto důvodu.

Jak poznat dohodu od výpovědi

Z předchozích odstavců mimo jiné vyplývá, že je vhodné umět rozlišit jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru. K tomu je třeba si předkládaný dokument pečlivě přečíst a identifikovat jej dle jeho obsahu.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru bude zpravidla obsahovat větu, která bude podtrhovat dohodu zaměstnance a zaměstnavatele na sjednaných podmínkách. Například: „Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodlina tom, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne XY skončí ke dni YZ.“nebo také: „Smluvní strany se dohodly, že (..)“. Dalším znakem toho, že uzavíráte dohodu o rozvázání pracovního poměru je to, že je k její platnosti nezbytně nutný podpis zaměstnance. Podpisové řádky pro zaměstnavatele a zaměstnance jsou zpravidla umístěny vedle sebe.

Výpověď bude naopak obsahovat větu, ze které vyplývá jednostranné rozhodnutí o rozvázání pracovního poměru a rovněž vylíčení důvodu tohoto rozhodnutí, zpravidla včetně příslušného zákonného ustanovení. Například: „Sdělujeme Vám, že s Vámi tímto rozvazujemepracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne XY, a to z důvodu porušení pracovních povinností dle §52 písm. g) zákoníku práce“.K platnosti výpovědi není nutný podpis zaměstnance, nicméně je běžnou praxí, že zaměstnavatel požaduje podpis k potvrzení převzetí dokumentu. Podpisy na výpovědi jsou zpravidla umístěny pod sebou a u podpisu zaměstnance je uvedena informace, že se jedná o potvrzení převzetí dokumentu, ve znění například: „Výpověď jsem převzal dne XY“.

Jak se při výpovědi nenechat nachytat

Na závěr uvádíme několik tipů, na co si dát při rozvázání pracovního poměru pozor a jak se nenechat obalamutit mj. „výpovědí dohodou“.

  • V první řadě mějte na paměti rozdíly mezi výpovědí a dohodou(viz výše) a promyslete si, který způsob rozvázání pracovního poměru je pro Vás výhodnější. Napovědět Vám může text dokumentu, uspořádání podpisů i (ne)přítomnost textu k potvrzení převzetí dokumentu.
  • Nenechte se zaměstnavatelem zastrašita dotlačit k podpisu dokumentu, se kterým nesouhlasíte.
  • Vždy si pečlivě přečtěte obsah dokumentu, který podepisujete. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, co pro Vás z dokumentu vyplývá, raději ho nepodepisujte.
  • Pokud se rozhodnete přistoupit na podpis dohody o rozvázání pracovního poměru pamatujte, že máte právo požadovat, aby do ní před podpisem byl vepsán i důvod rozvázání pracovního poměru (např. organizační změny zaměstnavatele, nebo zdravotní stav zaměstnance). Uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru má vliv na výši podpory v nezaměstnanosti a může usnadnit i vymáhání Vašeho nároku na odstupné.
  • Ať už se zaměstnavatelem podepíšete dohodu o rozvázání pracovního poměru nebo od něj dostanete výpověď, vždy byste měli obdržet jedno vyhotovení dokumentu. Nezapomeňte si však vyžádat kopii dokumentui v případě, kdy jeho podpis odmítnete. Dokument o rozvázání pracovního poměru byste vždy měli mít v rukou, jinak je obtížné se proti němu bránit.

 

Tým Neplatnyvyhazov.cz s.r.o.

 

Společnost Neplatnyvyhazov.cz s.r.o. pomáhá zaměstnancům při neplatném rozvázání pracovního poměru. Neplatnyvyhazov.cz na sebe převezme veškerá rizika a náklady sporu a srovná tak síly zaměstnance se zaměstnavatelem. Více informací a kontakt nalezne na webových stránkách https://neplatnyvyhazov.cz/.

 

[1]Zákonné důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele se dělí na tři skupiny – organizační změny zaměstnavatele, zdravotní stav zaměstnance a porušení pracovních povinností zaměstnance.

[2]Zaměstnanec má ze zákona nárok na výplatu odstupného při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn zaměstnavatele a při ztrátě zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu. K tomu více §67 zákoníku práce.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 39x, průměr: 4,51)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.