Kategorie vzorů

Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

Vzor rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Rozhodčí smlouva
pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv

 

Čl. 1
Smluvní strany

1.1. Obchodní firma …, IČO: …, se sídlem …, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …, oddíl …, vložka …, jednající …

na jedné smluvní straně

1.2. Jméno … příjmení …, nar.: …, bydliště: …, č. OP: …, e-mail: …, tel.: …

na druhé smluvní straně.

1.3. Pokud je v této rozhodčí smlouvě použit termín „spotřebitel“, míní se jím smluvní strana této rozhodčí smlouvy specifikovaná v bodě 1.2. tohoto článku.

1.4. Pokud je v této rozhodčí smlouvě použit termín „dodavatel“, míní se jím smluvní strana této rozhodčí smlouvy specifikovaná v bodě 1.1. tohoto článku.

 

Čl. 2
Předmět rozhodčí smlouvy

2.1. Předmětem této rozhodčí smlouvy je vynětí veškerých sporů mezi jejími smluvními stranami ze závazkových vztahů mezi nimi již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi z rozhodovací pravomoci soudů obecné soudní soustavy a založení pravomoci k rozhodování v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Spotřebitel prohlašuje, že mu dodavatel s dostatečným předstihem před uzavřením této rozhodčí smlouvy poskytl náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat, že mu zejména náležitě vysvětlil všechny následky rozhodčí doložky. Zápis z podaného vysvětlení je přílohou této rozhodčí smlouvy.

 

Čl. 3
Rozhodčí doložka

3.1. Všechny spory ze závazkových vztahů mezi smluvními stranami této rozhodčí smlouvy již uzavřených či v budoucnu vzniklých nebo v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových vztahů a spory z jejich zajištění, budou rozhodovány podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, se sídlem v Praze 1 třemi rozhodci ustavenými v souladu s tímto řádem a pravidly.

3.2. Rozhodce rozhoduje podle hmotného práva a je povinen řídit se právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele a nesmí rozhodovat ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

3.3. Ustanovení tohoto článku má povahu pravdivých, přesných a úplných informací ve smyslu § 3 odst. 5 cit. zákona. Spotřebitel prohlašuje, že mu bylo dodavatelem s dostatečným předstihem před uzavřením této rozhodčí smlouvy poskytnuto náležité vysvětlení tohoto článku a na základě toho je schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat.

 

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

4.1. Spotřebitel závazně prohlašuje, že je osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům, že nebyla své způsobilosti k právním úkonům zbavena ani v této nebyla omezena.

4.2. Spotřebitel závazně prohlašuje, že mu dodavatel poskytl spotřebitelem vyžádaný čas k nastudování zákona č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a k prostudování této rozhodčí smlouvy, zejména pak ustanovení o rozhodčí doložce a že dodavatel odpověděl na všechny otázky, na které spotřebitel požadoval odpověď. Spotřebitel prohlašuje, že mu byla dodavatelem s dostatečným předstihem před uzavřením této rozhodčí smlouvy poskytnuta veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých je schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Veškerá vysvětlení jsou zachycena v zápisu z podaného vysvětlení, který je přílohou této rozhodčí smlouvy.

4.3. Spotřebitel závazně prohlašuje, že porozuměl systému řešení sporů v rozhodčím řízení a pochopil, že je alternativou řešení sporů před obecným (státním) soudem a že rozhodčí nález je exekučním titulem, který je bez dalšího soudně vykonatelný a na základě takového rozhodčího nálezu lze vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek účastníka řízení, který v řízení neuspěl.

4.4. Spotřebitel závazně prohlašuje, že si před podpisem této rozhodčí doložky ještě jednou nahlas za účasti dodavatele rozhodčí smlouvu, včetně rozhodčí doložky přečetl, a k jejím náležitostem neměl další otázky, ani nepotřeboval poskytnout další vysvětlení.

4.5. Spotřebitel s obsahem této rozhodčí smlouvy souhlasí, jejím náležitostem rozumí, vnímá ji jako jasnou, srozumitelnou, určitou a pro obě strany vyváženou.

V Praze dne __. __. 20__

___________________

obchodní firma

____________________

jméno a příjmení

Zdroj: Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Upozornění ke vzorovým smlouvám:

Dokumenty zpřístupněné Rozhodčím soudem jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR ani Vzory.cz proto nenesou odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.