Kategorie vzorů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Rozvod s sebou nese řadu povinností, ať už vůči dětem nebo vůči partnerovi. Pokud se jedná o nesporné rozvodové řízení, bývá to o trochu lehčí a jednodušší. Při procesu o rozvod se můžete společně domluvit na rozdělení majetku, který jste získali v době svého manželství.

Vypořádání společného jmění manželů je upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně jeho 2.částí.

Zvonislav Rozvod, r.č. 771234/0100
bytem Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45

a

Tónina Rozvodová, r.č. 781234/3210
bytem Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45

uzavřeli níže uvedeného dne tuto

Dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, o úpravě práv a povinností společného bydlení a o vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu
dle § 757 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

1. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím Tóniny Rozvodové
– osobní automobil Škoda Octavia reg. zn. ……..
– notebook HP 12300
– LCD monitor Acer
– kamera Sony
– vysoušeč vlasů
– veškerá výbava dcery (oblečení, postýlka, elektronické chůvy apod.)
– kuchyňský robot SIemens
– 2 zimní peřiny

2. Účastníci této dohody se dohodli na tom, že z věcí, které patřily do jejich společného jmění se okamžikem právní moci rozhodnutí o rozvodu jejich manželství stane výlučným vlastnictvím Zvonislava Rozvoda:
– osobní počítač PC IBM
– LCD monitor Acer
– veškeré vybavení domácnosti nacházející se v budově č.p. 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45, s výjimkou těch věcí, které podle této dohody náleží Tónině Rozvodové.

3. Účastníci této dohody činí nesporným, že paní Rozvodová nabyla před uzavřením manželství nebo jako dar výlučně její osobě stolek pod PC, žehličku a žehlicí prkno, kolo, vodní lyže, hi-fi věž a golfovou soupravu Rhino, nové nepoužité ručníky, běžky Völkl, kolečkové brusle Skluz, fotografický přístroj Kodak a tyto věci nespadají do společného jmění manželů.

4. Zvonislav Rozod se zavazuje na vyrovnání podílů uhradit Tónině Rozvodové do ……2007 částku 250.000,- Kč na její účet u ….banky č…….
.
5. Věci a jiné majetkové hodnoty, které nejsou uvedeny v předchozích článcích této dohody, a které ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství účastníků této dohody náleželi do společného jmění účastníků této dohody, se stávají výlučným vlastnictví toho z účastníků, který je měl ke dni právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství u sebe v držbě.

Článek II.
ÚPRAVA SPOLEČNÉHO BYDLENÍ

1. Účastníci se dohodli též na vypořádání práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu tak, že se Tónina Rozvodová zavazuje vyklidit budovu č.p. 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45, a to nejpozději do 30 dnů ode dne připsání částky 250.000,-Kč dle článku I odst. 4 této dohody na její účet.

2. Tónina Rozvodová se zavazuje do 30 dnů ode dne připsání částky 250.000,-Kč dle článku I odst. 4 této dohody na její účet.ohlásit změnu místa svého trvalého pobytu dle zákona č. 133/2000 Sb. tak, aby již jejím místem trvalého pobytu nebyla budova 5412, Frfňalovice, Klouboučnická 18, PSČ: 123 45.

Článek III.
VYŽIVOVACÍ POVINNOST

1. Zvonislav Rozvod se zavazuje od měsíce dubna 2007 platit Tónině Rozvodové výživné ve výši 4.000,-Kč měsíčně, splatných k 15. dni v měsíci.

2. Účastníci se dohodli na tom, že nárok Tóniny Rozvodové na výživné podle tohoto článku zaniká uplynutím kalendářního měsíce v němž skončila její mateřská nebo rodičovská dovolená poskytnutá v souvislosti s narozením dcery účastníků této dohody, Růženy

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení této smlouvy, kterým dochází k vypořádání společného jmění manželů nabývají účinnosti dnem právní moci rozhodnutí, kterým se rozvádí manželství účastníků této dohody. Ostatní ustanovení této dohody nabývají účinnost dnem jejího podpisu oběma účastníky včetně ustanovení článku I. odstavec 5.

2. Účastníci prohlašují, že touto dohodou došlo k úplnému vypořádání jejich majetkových vztahů plynoucích z jejich společného jmění manželů a vztahů týkajících se společného bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti, jsou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě žádné nároky z titulu zaniklého společného jmění a společného bydlení.

3. Účastníci této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli nikoliv v tísni a že je výrazem jejich skutečné a svobodné vůle. Dohodu si pečlivě přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 2007
Tónina Rozvodová                                                                                  Zvonislav Rozvod

/podpisy musí být úředně ověřeny/

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 112x, průměr: 3,89)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.