Kategorie vzorů

Uznání dluhu

Podepsané uznání závazku/dluhu dlužníkem je pro vás jako věřitele velmi užitečné, neboť dlužník zde potvrdí, že jeho dluh skutečně existuje, tzn. že mate důležitý doklad pro případné soudní řízení.

Já, níže podepsaný

František Koudelka, narozen 22. 2. 1989, bytem a místem podnikání Strossmayerova 258/11, Hradec Králové   500 03,
(dále jen “Dlužník”),

činím toto prohlášení:

I. Na základě kupní smlouvy č. 2348/2013 ze dne 1. 5. 2013 uzavřené s panem Josefem Hlavatým, narozeným 5. 9. 1975, bytem a místem podnikání Strossmayerovo náměstí 222/16, Praha 7   170 00 (dále jen “Věřitel”), jsem od Věřitele odebral dřevěná prkna na výrobu stolů, která mi byla vyúčtována fakturou č. FV-2348/2013, která je nedílnou součástí tohoto uznání závazku. Dlužník prohlašuje, že dodávka dřevěných prken, jejichž cena mu byla vyúčtována fakturou uvedenou v příloze tohoto uznání, byly Věřitelem dodány řádně a včas bez jakýchkoliv vad, a že je takto Dlužník od Věřitele převzal.

II. Dlužník dluží Věřiteli ke dni podpisu tohoto uznání z výše uvedeného důvodu částku 18 631,- Kč (slovy: šestnáct tisíc šest set třicet jedna korun českých). Dlužník svůj závazek zaplatit Věřiteli kupní cenu ve výši 18 631,- Kč uznává a prohlašuje tuto částku za svůj pravý a splatný dluh vůči Věřiteli.

III. Dlužník se zavazuje splnit svůj závazek zaplacením dlužné částky na účet Věřitele, konkrétně na bankovní účet věřitele č. 18-526548963.

IV. Toto uznání je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení Věřitel a jedno si ponechá Dlužník. Přílohu tohoto uznání závazku je dlužná faktura č. FV-2348/2013

V Praze dne 28. 9. 2013

Dlužník
(
podpis)

Uznání závazku dlužníkem pro vás znamená absolutní potvrzení, že závazek je opravdu uznaný a nezpochybnitelný. Pokud dlužník nedodrží svůj slib a nebude řádně a včas platit na stanovený bankovní účet, toto uznání závazku vám zajistí nejspíše kladný výsledek v následném soudním řízení (dlužník může jen rozporovat pravost podpisu).

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.