Kategorie vzorů

Stanovy spolku (dříve občanské sdružení)

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.,) používá pojem spolek jako označení pro soukromoprávní civilní korporace obecného zájmového typu. Právní úprava opouští označení „občanské sdružení“ a nahrazuje ji tradičním označením spolek. Dnešním tématem je tedy spolek, respektive jeho stanovy. Platí, že alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.

 

STANOVY SPOLKU

 

Asociace českých houbařů, z.s.

 

 

čl. 1

Název, forma a sídlo

 

Spolek Asociace českých houbařů, z.s. (dále jen „ACH“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlem ACH je Kovářské náměstí 18, 930 27 Hříbkov.

 

 

čl. 2

Charakter spolku

 

 1. ACH je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích, a náboženstvích. Je jediným a výhradním organizátorem závodů ve sběru lesních hub v České republice.

 

 1. Hlavním úkolem  ACH je rozvíjení aktivit s důležitým společenským významem v České republice, spočívající zejména ve sbírání lesních hub rekreačně či závodně a pomáhání při poznávání nových druhů hub.

 

 

čl. 3

Hlavní činnost spolku

 

Činnost ACH směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 

a)    rozvíjení sběru hub a sdružování jeho příznivců,

b)    zapojování celých rodin do smysluplného využívání volného času,

c)    trvalé zlepšování fyzické a psychické kondice členů sdružení a jeho příznivců,

d)    povýšení pohybové aktivity na nedílnou součást zdravého a plnohodnotné životního stylu,

e)    vedení dětí a mládeže k navštěvování lesů a žádoucích zájmových aktivit,

f)     prosazování zásad fair play v závodním sběru i v životě,

g)    rozvíjení sportovních aktivit v rámci rodin členů sdružení a společenství příznivců houbaření,

h)      organizace přípravy a řízení činnosti rozhodčích, trenérů a dalších osob,

i)      zajištění vydávání odborné literatury na podporu houbaření a tiskovin pro potřeby soutěží,

j)    věnování péče výchově mládeže a příprava talentovaných houbařů pro dosažení nejvyšší výkonosti,

k)      možnost podílení se na chodu nadací a nadačních fondů zřízených na podporu rozvoje houbaření,

l)  zajištění sportovně lékařské informovanosti svých členů,

m)    ACH může být členem či spolupracovat s jinými organizacemi,

n)    ACH je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně je v rámci ACH nepřípustný a podléhá sankcím.

 

 

čl. 4

Vznik členství ve spolku

 

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 12 let či právnická osoba. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výborem spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

 1. Členem ACH se může stát zájemce, který:

 

a)    se ztotožňuje s cíli ACH,

b)    má zájem v jeho prospěch pracovat a finančně se podílet na nákladech ACH,

c)    zaplatí členský příspěvek,

d)    jeho vstup bude schválen Výborem spolku.

 

 1. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení Výborem ACH.

 

 

čl. 5

Zánik členství ve spolku

 

Členství ve spolku zaniká:

 

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi ACH,

b)    vyloučením člena ACH Výborem ACH pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměření lhůty k odstranění nedostatků,

c)    nezaplacením stanovených členských příspěvků řádně a včas. V tomto případě členství zaniká marným uplynutím Výborem dostatečně poskytnuté lhůty k nápravě,

d)    úmrtím, je-li člen fyzickou osobou,

e)    zánikem ACH.

 

 

čl.6

Práva a povinnosti členů ACH

 

 1. Člen ACH má právo:

 

a)    účastnit se jednání Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci a podílet se na jejím rozhodování,

b)    volit své zástupce do orgánů ACH,

c)    být volen do orgánů ACH,

d)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

e)    uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti spolku a jeho hospodaření,

f)     být informován o programu, akcích a činnostech ACH,

g)    hodnotit práci orgánů ACH a jeho členů, případně žádat vysvětlení a nápravu,

h)    podílet se na akcích ACH,

i)      vystoupit z ACH.

 

 1. Člen ACH má povinnost:

 

a)    přispívat svou činností k naplňování cílů ACH,

b)    dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy

c)    aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

d)    platit řádně a včas členské příspěvky, případně příspěvky na spolufinancování projektů, usnese-li se na tom Výbor.

 

 

čl. 7

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 

a)    Členská schůze

b)    Výbor

 

 

čl. 8

Členská schůze

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Členská schůze.

 

 1. Členská schůze se spolupodílí na rozhodování o zásadních otázkách činnosti ACH, a to

zejména:

 

a)    schvaluje program Členské schůze

b)    schvaluje stanovy ACH, její změny a doplňky,

c)    volí a odvolává členy orgánů ACH,

d)    schvaluje plán a finanční rozpočet ACH,

e)    schvaluje zprávy o činnosti Výboru,

f)     schvaluje roční vyúčtování a roční účetní uzávěrky ACH,

g)    schvaluje návrh činnosti a projektů ACH,

h)    rozhoduje o výši členských příspěvků a příspěvků na spolufinancování společných projektů a termínech jejich zaplacení,

i)      rozhoduje a o dalších otázkách spolku, pokud si Členská schůze vyhradí rozhodování o nich, nebo svěřují-li je stanovy do působnosti Členské schůze.

 

 1. Členská schůze může rozhodování o jednotlivé konkrétní otázce přenést na Výbor.

 

 1. Členskou schůzi svolává Předseda výboru nejméně jednou za 3 roky, a to vhodným oznámením s uvedením data a místa konání Členské schůze.

 

 1. První Členskou schůzi svolá přípravný výbor nejdéle do 30 dnů ode dne registrace ACH.

 

 1. Na Členskou schůzi jsou delegáti vysílání dle následujících zásada:

 

a)    všichni členové Výboru – každý člen má deset volebních hlasů

b)    kluby – každý klub může hlasovat jedním hlasem prostřednictvím svého delegáta

 

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomno minimálně 20 volebních hlasů. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh Členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o Členských schůzích se uschovávají po celou dobu trvání ACH.

 

 

čl. 9

Výbor

 

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak:

 

a)    jednat a rozhodovat o všech věcech, které nepatří do působnosti Členské schůze,

b)    volit Předsedu výboru,

c)    zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

d)    vytvářet odborné komise, které jsou jeho poradním orgánem,

e)    zajistit účetní ACH a schvalovat podmínky a formy spolupráce s ním,

f)     zajistit a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,

g)    zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání Členské schůze,

h)    přijímat nové členy spolku,

i)      rozhodovat o vyloučení členů ACH.

 

 1. Výbor je tříčlenný orgán, který je volen na dobu 10 let. Ze svého středu volí předsedu. Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.

 

 1. Prvními členy Výboru se stávají členové přípravného výboru.

čl. 10

Předseda výboru

 

 1. Předseda výboru zastupuje spolek navenek, řídí práci výboru a svolává jeho jednání. Za svou činnost je odpovědný Výboru. Předseda výboru může delegovat pravomoc k jednotlivým jednáním na kteréhokoliv člena výboru.

 

 1. Jménem spolku jedná Předseda výboru a v případě jeho nepřítomnosti plnou mocí pověřený člen Výboru. Za ACH se podepisuje tak, že k vytištěnému, nadepsanému či otiskem razítka vyjádřenému názvu spolku připojí Předseda výboru svůj vlastnoruční podpis, případně připojí svůj podpis plnou mocí pověřený člen Výboru s dodatkem „v zastoupení“.

 

 

čl. 11

Majetek a hospodaření spolku

 

 1. Prostředky na svou činnost získává ACH zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, příjmů z různých akcí, na kterých se ACH podílí nebo je organizuje, dary, dotace a granty.

 

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Majetku je možno užít pouze k podpoře a rozvíjení ACH. O jeho užití rozhoduje dle své působnosti Výbor ACH.

 

 1. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

 

 1. Za hospodaření odpovídá Výbor ACH.

 

 

čl. 12

Zánik spolku

 

 1. ACH zaniká:

 

a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O tomto rozhoduje Členská schůze ACH dvoutřetinovou většinou všech svých členů,

b)    Pravomocným rozhodnutím o rozpuštění spolku za podmínek stanovených zákonem,

c)    Zrušením podle platných právních předpisů.

 

 1. Při zániku ACH se provede majetkové vypořádání.

 

 

čl. 13

Závěrečná ustanovení

 

 1. Členové ACH jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů, řešit prostřednictvím orgánů ACH. Na jiné orgány se mohou obrátit pouze v případě vyčerpání všech prostředků poskytovaných předpisy ACH. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem sankcí či až odnětí členství v ACH.

 

 1. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15.09.2015.

 

 1. Zakládajícími členy spolku – členy přípravného výboru – jsou:

 

a)    Jan Vochomůrka, nar. 14.1.1973, bytem Lesní 32, Pařízkov

b)    Tomáš Křemílek, nar. 18.11.1976, bytem Skalní 24, Hloubov

c)    Petr Holubinka, nar. 3.12.1979, bytem Luční 11, Stromkov.

 

 1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

 1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V Praze dne ……………

 

 

 

…………………………………….

Jan Vochomůrka

 

…………………………………….

Tomáš Křemílek

 

…………………………………….

Petr Holubinka

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.