Kategorie vzorů

Služebnost stezky

Pokud je na Váš pozemek možný přístup pouze přes pozemek sousedy a potřebujete se k němu dostat pěšky či například na kole? Nejlepší způsob jak předejít soudním sporům, je uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti cesty dle § 1274 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

Jaromír Novotný, nar. 16. 8. 1985,

bytem V Dubinách 3, 273 51 Braškov

(dále jen „povinný“)

a

Bohuslav Stehlík, nar. 5. 3. 1990
bytem V Dubinách 4, 273 51 Braškov
(dále jen „oprávněná“)

 

tuto

smlouvu o zřízení služebnosti stezky

uzavřenou dle § 1260 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku par. č 73/3 v obci Braškov, zapsaného v katastrálním území Braškov u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 5789 (dále jen „služebný pozemek“)
 2. Oprávněná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku par. č 74/2 v obci Braškov, zapsaného v katastrálním území Braškov, u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 159 (dále jen „panující pozemek“)

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Povinný tímto zřizuje ke služebnému pozemku služebnost stezky ve prospěch panujícího pozemku.
 2. DOBA TRVÁNÍ SLUŽEBNOSTI A ÚPLATA
  1. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
  2. Služebnost se zřizuje bezplatně

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
  1. Oprávněný má právo chodit po stezce nacházející se na služebném pozemku nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po cestě chodili nebo se lidskou silou dopravovali osoby, které k oprávněnému přichází nebo odchází.
  2. Oprávněný a povinný se dohodli, že náklady spojené s údržbou stezky a cesty ponesou rovným dílem.
  3. Oprávněný práva odpovídající služebnosti stezky v rozsahu uvedeném výše přijímá a povinný se zavazuje tato práva strpět.

 

 1. VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
  1. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň- město, provedl podle této smlouvy vklad služebnosti stezky a cesty ke služebnému pozemku smlouvy jako pozemkům služebným ve prospěch panujícího pozemku.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost stezky a cesty vzniká až zápisem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad služebnosti stezky a cesty do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán zároveň s podpisem této smlouvy. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
  3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran; jeden stejnopis je určen jako podklad pro vklad služebnosti stezky do katastru nemovitostí.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

 

V Braškově dne 8. 7. 2020                                                                    V Braškově dne 8. 7. 2020

 

 

……………………….                                                                       ………………………

Jaromír Novotný                                                                                  Bohuslav Stehlík

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.