Kategorie vzorů

Služebnost cesty

Pokud je na Váš pozemek možný přístup pouze přes pozemek sousedy a potřebujete k němu jezdit autem či jinými vozidly? Nejlepší způsob jak předejít soudním sporům, je uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti cesty dle § 1276 Občanského zákoníku.

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI CESTY

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

František Dřevěný, nar. 5. 7. 1991,

bytem U Lesa 12, 512 13 Božkov

(dále jen „povinný“)

a

Klára Zdravá, nar. 13. 5. 1975
bytem U Lesa 13, 512 13 Božkov,
(dále jen „oprávněná“)

 

tuto

smlouvu o zřízení služebnosti cesty

uzavřenou dle § 1260 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku par. č 11/12 v obci Božkov, zapsaného v katastrálním území Božkov, u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č. 1110 (dále jen „služebný pozemek“)
 3. Oprávněná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku par. č 12/12 v obci Božkov, zapsaného v katastrálním území Božkov, u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město na LV č. 1110 (dále jen „panující pozemek“)

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  1. Povinný tímto zřizuje ke služebnému pozemku služebnost cesty ve prospěch panujícího pozemku.

 

 1. DOBA TRVÁNÍ SLUŽEBNOSTI A ÚPLATA
  1. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
  2. Služebnost se zřizuje bezplatně

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
  1. Oprávněný má právo jezdit po cestě přes služebný pozemek jakýmikoli vozidly a právo, aby po cestě přes služebný pozemek jezdili jakýmikoli vozidly osoby, které k oprávněnému přijíždí nebo odjíždí.
  2. Oprávněný a povinný se dohodli, že náklady spojené s údržbou cesty ponesou rovným dílem.
  3. Oprávněný práva odpovídající služebnosti cesty v rozsahu uvedeném výše přijímá a povinný se zavazuje tato práva strpět.

 

 1. VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
  1. Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň- město, provedl podle této smlouvy vklad služebnosti cesty ke služebnému pozemku smlouvy jako pozemkům služebným ve prospěch panujícího pozemku.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost cesty vzniká až zápisem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad služebnosti cesty do katastru nemovitostí bude smluvními stranami podepsán zároveň s podpisem této smlouvy. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávněný.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
  2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.
  3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran a jeden stejnopis je určen pro vklad služebnosti cesty do katastru nemovitostí.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

 

V Božkově dne 7. 7. 2020                                                                    V Božkově dne 7. 7. 2020

 

 

……………………….                                                                       ………………………

František Dřevěný                                                                                          Klára Zdravá

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.