Kategorie vzorů

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí ve věci samé, které je vydáno v rámci zkráceného (zrychleného) řízení, ve kterém se neprovádějí důkazy jako takové. Základem tohoto rozhodnutí (tedy směnečného platebního rozkazu) je listina prokazující pohledávku, kterou v řízení uplatňuji – tedy směnku (případně šek) – originál, který splňuje požadavky stanovené zákonem směnečném a šekovém (zák. č. 191/1950 Sb.,).

Pokud je návrh na vydání směnečného platebního rozkazu bez vady a splňuje-li směnka zákonem stanovené náležitosti, vydá soud bez nařízení jednání směnečný platební rozkaz. Ve směnečném platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení, nebo aby proti směnečnému platebnímu rozkazu podal námitky. Rozkaz musí být doručen výhradně do vlastních rukou.

Věcnou příslušným soudem v této věci je výhradně krajský soud (§ 9, odst. 2, písm. j, zák. č. 99/1963 Sb.,  Občanského soudního řádu). Místně příslušným může být buď soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (§84 osř, žalovaného) nebo je možnost zvolit si místně příslušný soud, který má svůj obvod v platebním místě směnky (§ 87, písm. e).

Procesní obranou jsou v tomto případě námitky, které pokud jsou podány řádně a včas, odloží vykonatelnost a právní moc směnečného platebního rozkazu a soud nařídí jednání ve věci. Zde je nutné zdůraznit, že u jednání před soudem může žalovaný uplatit pouze důvody uvedené v námitce proti směnečnému platebnímu rozkazu.

 

Krajský soud v Plzni
Plzeňská 5,
Plzeň, 555 55

 

V Praze dne 1.12.2014

 

Žalobce: Adam Hrobec, nar. 4.4.1944, bytem Borová 4, Praha 4, 140 00

 

Žalovaný: Jiří Jedlička, nar. 6.6.1966, bytem Luční 6, Praha 6, 166 00

 

Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

  

Dvojmo

Osobně do podatelny

Přílohy dle textu

 


 I.

Věcnou příslušnost soudu žalobce určil podle § 9, odst. 2, písm. j) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen “osř”), místní příslušnost žalobce zvolil dle platebního místa směnky podle § 87, písm. e) osř.

II.

Žalobce je řádným majitelem směnky vlastní, která byla vystavena v Plzni, dne 1.6.2014 na řad žalobce žalovaným. Směnka zní na směnečný peníz 10.000,- Kč se splatností dne 1.11.2014 v Plzni.

Důkaz:

– směnka vlastní (originál)

 III.

Jelikož v platební den nebyla předmětná povinnost žalovaného řádně splněna, pokusil se žalobce o smírné řešení sporu a proto kontakoval žalovaného dopisem zed ne 2.12.2012, na který žalovaný nereagoval a svou povinnost vyplývající ze směnky nesplnil.

S ohledem na výše uvedené žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

 

s m ě n e č n ý  p l a t e b n í  r o z k a z

 

Žalovaný je povinen uhradit žalobci částku ve výši 10.000,- Kč spolu s úrokem v zákonné výši 6% ze směnečného peníze od 2.11.2014 do zaplacení, směnečnou odměnu v zákonné výši 1/3% směnečného peníze a náklady řízení, to vše do 15 dnů ode dne doručení tohoto směnečného platebního rozkazu.

 V případě, že žalovaný podá v zákonné lhůtě proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky, žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:

  1. Směnečný platební rozkaz se ponechává v platnosti.

Adam Hrobec

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.