Kategorie vzorů

Smlouva o zajišťovacím převodu práva spolu s uznáním dluhu

Smlouvou o zajišťovacím převodu práva je institut, kterým Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., dále jen jako “o.z.”) umožňuje lépe vyhovět zájmům věřitele, získat lepší jistotu a snazší uspokojení, než které by mu jinak poskytly ostatní způsoby zajištění. Úpravu v Občanském zákoníku nalezneme v § 2040 a následujících.

Základní podstatou zajišťovacího převodu práva je zlepšení právního postavení věřitele tak, že dlužník (případně třetí osoba) na věřitele dočasně převede své právo (například právo vlastnické) za účelem zajištění věřitelovy pohledávky. Převod je v tomto případech dočasný – podmíněný. Ačkoliv až na výjimky (např. převod nemovité věci) občanský zákoník nevyžaduje zvláštní písemnou formu – však bychom ji vždy doporučili. Tento vzor bude obsahovat jednak zajišťovací převod práva, ale také uznání dluhu, který písemnou formu vyžaduje již ze zákona (srov. § 2053 o.z.).

 

Při zajišťovacím převodu práva platí vyvratitelná právní domněnka, že dluh bude splněn a že zajišťovací převod práva převodem s rozvazovací podmínkou. Tedy umožňuje se sjednat odchylně, že splněním dluhu nedochází k automatické obnově původních práv jako před účinností smlouvy o zajišťovacím převodu práva. Jednoduše tak, že pokud si nesjednají výjimku z § 2040, odst. 2 o.z., tak se vrací vše do původního stavu automaticky, nemusí tedy věřitel činit zvláštní právní jednání. Dále platí, že převod je dočasný, pokud však dlužník svůj dluh do sjednaného termínu nesplní, je převod trvalý.

 

Zlata Pelikánová,

nar. 17.3.1970

trvale bytem Elementálová,

Praha 4 – Pankrác,

140 00
(dále jen jako “dlužník”)

 

a

 

Emil Kohoutek,

nar. 9.1.1990

trvale bytem Rousná 1,

Praha 1, 110 00

 

(dále jen jako “věřitel”)

 

(společně jako “smluvní strany”)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

Smlouvu o zajišťovacím převodu práva spolu s uznáním dluhu

podle § 2040 a násl ve spojení s § 2053 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „o.z.“)

 

I.
Základní ustanovení a uznání dluhu

 

 1. Dlužník a věřitel spolu dne 1.1.2014 uzavřeli nájemní smlouvu č. 1/2014 na dobu určitou v době trvání 3 měsíců. Nájemné bylo sjednáno ve výši 20.000,- Kč za kalendářní měsíc (vč. DPH, poplatků a záloh za služby). Dlužník zaplatil nájemné dle smlouvy za měsíce leden a únor roku 2014, za měsíc březen roku 2014 však nájemné  dlužník věřiteli nezaplatil.

 

 1. Dlužník uznává svůj dluh ve výši 20.000,- Kč za dlužné nájemné za měsíc březen 2014 z předmětné nájemní smlouvy. Dluh dlužník výslovně uznává co důvodu i jeho výše.

 

 1. Věřitel se výslovně vzdává příslušenství k uznanému dluhu.

 

 1. Dluh smluvní strany hodlají zajistit převodem práva za podmínek stanovených touto smlouvou a o.z.

 

 1. Výslovně se trvá na § 2040, odst. 2 o.z., tedy, že se má za to, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou a že dluh bude splňen.

 

 

II.
Předmět převodu

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že bude převedeno na věřitele vlastnické právo dlužníka k notebooku – zn. Apple – MacBook Air (Notebook – Intel Core i5 1.4GHz Haswell, 13.3″ LED 1440×900, RAM 4GB, Intel HD Graphics 5000, SSD 128GB, WiFi 802.11ac, BlueTooth 4.0, Webkamera, USB 3.0, 1x Thunderbolt port, MAC OS X Mountain Lion).

 

 1. Smluvní strany mají za to, že hodnota předmětu převodu nepřevyšuje výši uznaného dluhu.

 

 1. Dlužník se zavazuje uznaný dluh zaplatit do 1.12.2014, pokud uznaný dluh dlužník do sjednaného termínu nesplní, věřitel nabývá plného vlastnického práva k předmětu převodu.

 

 1. Věřitel se zavazuje, že bude užívat předmětu převodu s řádnou péčí, která je vzhledem k předmětu převodu obvyklá tak, aby nesnížil hodnotu předmětu převodu.

 

III.
Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu pro každé z nich. Každá ze smluvní stran obdrží jedno vyhotovení.

 

 1. Předmět převodu je předán při podpisu této smlouvy.

 

 1. Smluvní strany si tuto smlouvu pečlivě přečetly, neshledávají ji rozpornou, smlouvě rozumí a svým podpisem stvrzují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle.

 

 

V Praze dne 17.10.2014

 

 

…………………………………….                                         ………………………………….

dlužník                                                                                  věřitel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.