Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: směnka

Úvod do problematiky směnečného práva

Dnem účinnosti (1. ledna 2014) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), nabývá účinnosti i legální definice cenného papíru, což představuje v podmínkách českého právního řádu podstatnou novinku. Předchozí zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, totiž legální definici neobsahoval a poskytoval pouze demonstrativní výčet cenných papírů (§ 1 odst. 1). Dalším vodítkem k poznání obsahu pojmu cenného papíru před rekodifikací soukromého práva byl zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, který k předmětnému sousloví uváděl, že se jedná o „listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžité plnění“ (§ 1). Naplnění sousloví „cenný papír“ tak bylo ponecháno právní teorii a soudní judikatuře.

Celý článek

Směnečný platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí ve věci samé, které je vydáno v rámci zkráceného (zrychleného) řízení, ve kterém se neprovádějí důkazy jako takové. Základem tohoto rozhodnutí (tedy směnečného platebního rozkazu) je listina prokazující pohledávku, kterou v řízení uplatňuji – tedy směnku (případně šek) – originál, který splňuje požadavky stanovené zákonem směnečném a šekovém (zák. č. 191/1950 Sb.,). Celý článek

Směnka vlastní splatná v určitý den

Směnka

V Kuchaři dne 1.9.2006
Směnka na Kč = 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Za tuto směnku zaplatím panu Václavu Kopalovi, datum narození 14.10.1964, bytem Malinová 25, Solopisky, PSČ: 228 32, dne 1.12.2006 na adrese Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76, částku 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bez protestu.
Podpis Karla Nováka
________________
Karel Novák
r.č. 246578/1111,
trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
výstavce

Poznámky ke vzoru:

Nejdůležitější je, že směnka musí obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti v podobě a formě, jak je uvádí zákon. Pokud směnka nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo je nebude obsahovat, tak jak je požaduje zákon, pak se nebude jednat o směnku. V nejlepším případě bude možno takový dokument považovat za dlužní úpis, v nejhorším případě bude taková listina bezcenným cárem papíru.
Směnka má tu výhodu, že pokud osoba zavázaná ze směnky platit nezaplatí dobrovolně, pak se směnečný věřitel může domáhat zaplacení směnky před soudem návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Soud, pokud nebude mít pochybnost o pravosti směnky, nebude nařizovat jednání ve sporu, ale vystaví přímo směnečný platební rozkaz. Směnečný platební rozkaz vydává soud na rozdíl od jiných rozhodnutí rychle, a to zpravidla od 3 do 6 měsíců od podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.
Směnkou vlastní se výstavce směnky zavazuje zaplatit třetí osobě částku uvedenou ve směnce (směnečný věřitel). Směnečný věřitel může bez omezení a bez souhlasu výstavce směnku prodat, darovat nebo postoupit jiné osobě prostřednictvím tzv. indosamentu (rubopisu).
V den splatnosti směnky nebo v jeden ze dvou následujících pracovních dní je směnečný věřitel povinen předložit směnku výstavci k zaplacení. Pokud ji během této lhůty nepředloží směnečníkovi k zaplacení, pak směnečný věřitel ztrácí nárok na zaplacení 6% úroku ze směnečného peníze, směnečnou odměnu a náklady řízení. Ovšem nepředložení směnky k placení se musí v případném sporu dovolat a dokázat výstavce nebo směnečník.
Doložkou bez protestu obsaženou ve směnce je stanoveno, že směnečný věřitel nemusí za účelem vymožení svých nároků vyplývajících ze směnky vůči všem směnečně zavázaným osobám (např. ručitel, pokud je) činit protest u notáře nebo na městském či obecním úřadě, pokud směnečník odmítne při předložení směnky k placení zaplatit směnečnému věřiteli směnečnou sumu nebo směnečník odmítne směnku po jejím předložení k přijetí přijmout. Pokud tato doložka bez protestu ve směnce nebude, pak v případě odmítnutí platit směnečnou sumu nebo odmítnutí přijetí, je směnečný věřitel povinen protestovat směnku u notáře nebo na obecním úřadě. Pokud protest neučiní, pak ztrácí nároky na zaplacení směnky vůči ručitelům a všem osobám směnečně zavázaným s výjimkou výstavce a ručitele výstavce.
.

Směnka cizí splatná při předložení (na viděnou)

Směnka

V Kuchaři dne 1.9.2006

Směnka na Kč = 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Tímto přikazuji směnečníku panu Janovi Snídalovi, r.č. 221180/0007, bytem Synkova 24, Praha 8, PSČ: 180 00, aby za tuto směnku zaplatil panu Václavu Kovalovi, datum narození 14.10.1964, bytem Malinová 25, Solopisky, PSČ: 228 32, částku 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na adrese Synkova 24, Praha 8, PSČ: 180 00, při předložení této směnky (na viděnou) bez protestu.
Podpis Karla Nováka
________________
Karel Novák
r.č. 246578/1111,
trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
výstavce

Poznámky ke vzoru:
Nejdůležitější je, že směnka musí obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti v podobě a formě, jak je uvádí zákon. Pokud směnka nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo je nebude obsahovat, tak jak je požaduje zákon, pak se nebude jednat o směnku. V nejlepším případě bude možno takový dokument považovat za dlužní úpis, v nejhorším případě bude taková listina bezcenným cárem papíru.
Směnka má tu výhodu, že pokud osoba zavázaná ze směnky platit nezaplatí dobrovolně, pak se směnečný věřitel může domáhat zaplacení směnky před soudem návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Soud, pokud nebude mít pochybnost o pravosti směnky, nebude nařizovat jednání ve sporu, ale vystaví přímo směnečný platební rozkaz. Směnečný platební rozkaz vydává soud na rozdíl od jiných rozhodnutí rychle, a to zpravidla od 3 do 6 měsíců od podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu.
Směnkou cizí dává jedna osoba (výstavce) příkaz druhé osobě (směnečníkovi), aby zaplatila třetí osobě částku uvedenou ve směnce (směnečný věřitel). Výstavce odpovídá za zaplacení směnky. Pokud směnečník odmítne v den splatnosti nebo následující dva dny po splatnosti při předložení směnky zaplatit za směnku sumu uvedenou ve směnce směnečnému věřiteli, pak tuto sumu je povinen zaplatit směnečnému věřiteli samotný výstavce.
Směnečný věřitel může bez omezení a bez souhlasu směnečníka nebo výstavce směnku prodat, darovat nebo postoupit jiné osobě prostřednictvím tzv. indosamentu (rubopisu).
Směnka splatná při předložení se stává splatnou okamžikem, kdy směnečný věřitel předloží směnku směnečníkovi. Směnečný věřitel může směnku předložit směnečníkovi k placení nejpozději do jednoho roku od data jejího vystavení, pokud v samotné směnce není tato lhůta prodloužena. Ovšem toho, že směnka nebyla předložena k placení včas, se musí v případném sporu dovolat výstavce nebo směnečník.
Doložkou bez protestu obsaženou ve směnce je stanoveno, že směnečný věřitel nemusí za účelem vymožení svých nároků vyplývajících ze směnky vůči všem směnečně zavázaným osobám činit protest u notáře nebo na městském či obecním úřadě, pokud směnečník odmítne při předložení směnky k placení zaplatit směnečnému věřiteli směnečnou sumu nebo směnečník odmítne směnku po jejím předložení k přijetí přijmout. Pokud tato doložka bez protestu ve směnce nebude, pak v případě odmítnutí platit směnečnou sumu nebo odmítnutí přijetí, je směnečný věřitel povinen protestovat směnku u notáře nebo na obecním úřadě. Pokud protest neučiní, pak ztrácí nároky na zaplacení směnky vůči výstavci, ručitelům a všem osobám směnečně zavázaným s výjimkou příjemce a ručitele příjemce. Příjemcem je směnečník, který směnku přijal (akceptoval). Směnku je možno předložit k akceptaci směnečníkovi nejpozději do splatnosti směnky.

.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.