Kategorie vzorů

Nejnovější články na Vzory.cz

Prohlášení ručitele

Prohlášení ručitele
Pan Petr Zelený, bytem Rovná 6, 41501 Teplice (dále jen „dlužník“) si půjčil dne 2.5.2005 od Josefa Smolíka, bytem Horní 12, 41501 Teplice (dále jen „věřitel“) částku 240.000,- Kč (slovy: Dvěstěčtyřicettisíc korun českých). Uvedenou částku se zavázal dlužník vrátit k rukám věřitele nepozději do 31.12.2005.

Prohlašuji tímto, že beru na sebe jako ručitel, povinnost uspokojit výše uvedenou pohledávku věřitele uspokojit, jestliži ji řádně a včas neuspokojí dlužník.

V Teplicích 2.5.2005

Martin Veselý
Krušnohorská 11, 41501 Teplice

Poznámka ke vzoru:
Půjčku, jakož i jiné pohledávky je možné zajistit například ručením třetí osoby, ručitele. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestližře ji neuspokojí dlužník. Prohlášení ručitele může být přímo součástí dlužního úpisu nebo na samostatné listině.
.

Návrh na rozvod

AKTUÁLNÍ NÁVRH NA ROZVOD DLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NALEZNETE ZDE: NÁVRH NA ROZVOD.

 

Okresní/Obvodní soud
adresa

Dvojmo

Žalobce: Jan Chcipryč, nar. 1.1.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

Žalovaná: Jenůfa Chcipryčová, roz. Roztová, nar. 21.8.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

Návrh na rozvod manželství

I.

Dne 12.6.1996 jsem uzavřel manželství s žalovanou před Obecním úřadem v Domově. U obou jde o manželství první. V manželství se nám dne 3.6.1998 narodil nezl. syn Pavel. Všichni v současné době bydlíme na shora uvedené adrese.

Důkaz: oddací list
výslech účastníků

II.

S žalovanou jsem se seznámili na rekreačním pobytu ve Špindlerově Mlýně. Postupem času se náš vztah prohloubil a po dvouleté známosti jsme uzavřeli manželství. V našem vztahu nebyly neshody nebo konflikty. Z počátku manželství jsme bydleli u mých rodičů a po narození syna roku 1999 jsme si pořídili vlastní byt. Asi dva roky po narození syna však žalovaná začala na můj zájem o domácnost a syna reagovat podrážděně a začalo docházet k rozporům ohledně výchovy syna. Manželka mi začala zakazovat chodit se synem na procházky do přírody a obviňovala mne ze snahy poškodit synovo zdraví. Začala dávat najevo nedůvěru k mé osobě a odmítala mi svěřit syna v době, kdy mne nemohla kontrolovat. Přestali jsme spolu intimně žít na konci roku 2000 a veškerá starost žalované o domácnost se v té době omezila pouze na syna a jí samotnou. Musel jsem si sám vařit nebo se stravovat mimo domov. Společně nehospodaříme od června roku 2002. Opakovaně jsem žalovanou vyzýval ke společné návštěvě psychologa či manželské poradny. Žalovaná však tyto návrhy označila za mou léčku motivovanou snahou zbavit jí způsobilosti k právním úkonům a získat tak absolutní moc nad synem. Hádky byly stále častější. Soužití s žalovanou za takové situace se pro mne stalo nesnesitelným a snažil jsem se doma zdržovat co nejméně. .

Důkaz: výslech účastníků

III.

Okresní (obvodní) soud v ……..již rozhodl o úpravě poměrů nezletilého syna Pavla pro dobu po rozvodu svým rozhodnutím sp.zn. P 12/2002 ze dne 12.3.2003, které nabylo právní moci dne 14.4.2003, a které přikládám k tomuto návrhu.

Důkaz: rozhodnutí ve věci P 12/2002

IV.

K žalované jsem ztratil citový vztah a nevidím naději na jeho obnovu. Nemám zájem na dalším trvání našeho manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno.

V.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:

Manželství žalobce Jana Chcipryče a žalované Jenůfy Chcipryčové, roz. Roztové, uzavřené dne 12.6.1996 před Obecním úřadem v Domově, se rozvádí.

Jan Chcipryč

 .

Společné jmění manželů

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který je účinný od 1.1. 2014, upravuje nově Společné jmění manželů. Jaké jsou od 1. ledna změny Vám ukážeme v připravovaném článku.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Společné jmění manželů je institut, který nahradil v našem právním řádu „bezpodílové spoluvlastnictví manželů“. Společné jmění může vzniknout pouze a výlučně jen mezi manžely. Nelze uzavřít manželství bez toho, aby alespoň v některém okamžiku jeho trvání nevzniklo společné jmění manželů. Je možné zužovat nebo rozšiřovat jeho rozsah, případně odsunout jeho vznik až ke dni zániku manželství, ale nelze vznik společného jmění vyloučit nebo se „dohodnout“ na jeho zrušení za trvání manželství. Možnostmi zúžení a rozšíření společného jmění se budeme zabývat později.

Do společného jmění manželů patří aktiva

– majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, [s výjimkou] majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

V uvedeném odstavci je účelné si všimnout zejména výjimek, tedy majetku, který do SJM nepatří.

Zároveň do SJM patří i pasiva, tedy
– závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého

I zde je dobré mít na zřeteli výjimky.

Souhrnně lze uvést, že do SJM nepatří věci:
– které nemůže fyzická osoba nabýt,
– které byly ve vlastnictví jen jednoho manžela ještě před vznikem SJM,
– získané dědictvím (dědictví jak ze zákona, tak ze závěti)
– získané darem
– sloužící svou povahou osobní potřebě jen jednoho z manželů,
– vydané jednomu z manželů v rámci předpisů o restituci, jestliže mu byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

Do společného jmění manželů patří vyplacená mzda i jakákoliv odměna za práci včetně náhrad mzdy za dovolenou atp. Po právní stránce manžel [není oprávněn] ponechat si část mzdy bez souhlasu druhého manžela a jen její část dát na společné hospodaření, i když praxe bývá zpravidla zcela odlišná.

Dále sem patří i nemocenské dávky při pracovní neschopnosti, důchod, ale i výhra ze sázek a loterií, pokud k výhře došlo za trvání SJM.

U umělců je dobré rozlišovat: tam, kde umělec vytvořil vlastní tvůrčí činností umělecká díla (sochy, obrazy apod.), nepatří tyto vytvořené věci do společného jmění, avšak v okamžiku, kdy je taková věc zpeněžena, prodána, je takový příjem již příjmem spadajícím do SJM, stejně jako odměny za užití autorských děl..

Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky

Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky
Martin Veselý
Krušnohorská 11
41501 Teplice

V Teplicích 15.1.2006

Věc: Výzva ručiteli k zaplacení zápůjčky

Vážený pane Veselý,

Dne 2.5.2005 jsem půjčil panu Petru Zelenému částku 40.000,- Kč s tím, že tuto částku se zavázal vrátit k mým rukám nejpozději do 31.12.2005. Stejného dne jste se jako ručitel zavázal, že zaplatíte tento dluh v celém rozsahu v případě, že pan Petr Zelený tuto půjčku nesplatí řádně a včas.
Vzhledem k tomu, že přes písemnou výzvu, do dnešního dne pan Zelený uvedenou zápůjčku nevrátil žádám Vás, abyste dostál svému ručitelskému závazku a neprodleně zaplatil uvedený dluh osobně v místě mého bydliště v úterý nebo ve čtvrtek po 18. hodině, případně abyste dlužnou částku poukázal na můj účet 123123123/2400 vedený u eBanky v Teplicích.
Pokud dlužnou částku osobně nevrátíte nebo nebude připsána na můj účet nejpozdějí do 31.1.2006, budu nucen vymáhat zápůjčku právní cestou.
Věřím, že nebude nutné k právnímu vymání přistoupit a dostojíte svým závazkům.

S pozdravem

Josef Smolík
Horní 12
41501 Teplice.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.